Na základe dohody s CUS – Centrom účtovníkov Slovenska, s. r. o. Vám ponúkame možnosť zakúpiť si webinár (cca 5 hodín + prestávky).
Zaregistrovať sa môžete na e-mailovej adrese velmax@velmax.sk zaslaním fakturačných údajov: meno účastníka, obch. meno, sídlo, IČO, DIČ, resp. IČ DPH, e-mailového a tel. kontaktu. Po zaplatení poplatku 69 € s DPH na účet SK15 7500 0000 0040 1490 3399 s uvedením VS: 202202, ŠS: Vaše IČO, POZNÁMKA: názov organizácie obdržíte pokyny a heslo pre sprístupnenie webinára.

Vzhľadom na krátkosť času Vás žiadame o zaplatenie poplatku tak, aby sme mali peniaze na účte už v piatok 28. 1. 2022, a aby sme stihli spracovať registráciu a poslať Vám spätnú informáciu s pokynmi a heslom.

Cena zahŕňa prístup k pozeraniu webinára naživo v stanovenom čase, možnosť klásť lektorke otázky, do 3 pracovných dní bude pripravený a kedykoľvek prístupný videozáznam z neho (nemusíte mať obavu, že Vám z obsahu niečo ujde a stále sa môžete k častiam, ktoré potrebujete, vrátiť), podrobne spracovaný pracovný manuál, poradenstvo s lektorkou na 30 dní zadarmo, pomôcku v .xlxs formáte (Excel) – Evidencia účtovníka, vzor zmluvy o vedení účtovníctva a vzor zmluvy o spracovaní osobných údajov s komentárom od JUDr. Jozefa Lukajku, PhD.

Lektorka Ing. Bc. Jana Acsová

audítorka, daňová poradkyňa

Cena 69 € s DPH
Termín 2. 2. 2022 v čase 9:00 – 14:30

 

Obsah školenia:

Príjmy zo závislej činnosti

Príjmy z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu nehnuteľnosti, za použitie diela a umeleckého výkonu

 • príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti: samostatne a spoločne dosahované príjmy
 • príjmy z prenájmu nehnuteľnosti: samostatne a spoločne dosahované príjmy z prenájmu
 • príjmy za vytvorenie a použitie diela a umeleckého výkonu: aktívne a pasívne príjmy autora – základné východiská a rozdiely; možnosti fyzických osôb pri zdanení autorských honorárov

Príjmy z kapitálového majetku

 • úrokový výnos z cenných papierov, z vkladov, z poskytnutých pôžičiek
 • príjem z vyplatenia podielových listov
 • výnosy z dlhopisov

Ostatné príjmy podľa § 8 zákona

 • príjem z príležitostných činností, podmienky pre uplatnenie oslobodenia
 • príjem z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva, možnosti oslobodenia, daňové výdavky
 • príjem z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí, možnosti oslobodenia, povinnosť zdanenia príjmu, čo je to príležitostný prenájom
 • príjem z predaja/prevodu nehnuteľnosti
 • príjem z predaja/prevodu hnuteľných vecí
 • príjem z predaja/prevodu cenných papierov, akcíí, podielov
 • príjem z výhry v lotériách a iných podobných hrách, reklamné súťaže, verejné súťaže
 • príjem z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov
 • príjem z predaja virtuálnej meny

Dividendy

Daňové priznanie typu B

 • zobrazenie príjmov v daňovom priznaní
 • pravidlá pre umorovanie daňovej straty
 • sadzba dane z príjmov a jej praktické uplatnenie: znížená sadzba dane 15 %, štandardná sadzba dane 19 % a 25 %, osobitná sadzba dane 7 % a 19 %
 • dotácie a príspevky
 • povinnosť podať daňové priznanie
 • nezdaniteľné časti základu dane
 • povinné prílohy, osobitné záznamy

Preddavky fyzických osôb

Uzatvorenie roka 2021

 • FO účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva
 • FO s daňovou evidenciou
 • FO s percentuálnymi výdavkami

CUS – Centrum účtovníkov Slovenska