Lektor Ing. Bc. Jana Acsová
lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti účtovníctva
Termín 14. 2. 2024 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.
Miesto konania Penzión Radlinka
Radlinského 17, 080 01 Prešov.
Parkovanie pri penzióne je bez poplatkov.
Poplatok 70 € s DPH pri platbe v hotovosti na mieste
alebo
60 € s DPH pri platbe na účet

Organizačné pokyny:

Na seminár sa môžete prihlásiť prostredníctvom e-mailovej adresy velmax@velmax.sk.
Prosíme Vás o uvedenie obchodného mena a sídla organizácie, IČO (DIČ, IČ DPH), mena účastníka spolu s tel. kontaktom a spôsobu platby.

Poplatok za seminár pre jedného účastníka je vo výške 70 € s DPH pri platbe v hotovosti v deň konania na mieste.
Pri poplatku na účet organizátora do 12. 2. 2024 je výška poplatku 60 € s DPH (IBAN: SK15 7500 0000 0040 1490 3399, VS: 140224, KS: 0308, ŠS: Vaše IČO, správa pre prijímateľa: obchodné meno firmy).
V cene poplatku je zahrnutý odborný materiál lektorky, občerstvenie a obed podávaný v priestoroch reštaurácie Radlinka. Firma Velmax, s. r. o. je platiteľom DPH.

Program seminára:

1. Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a postupy účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva
a. povinnosť auditu,
b. digitalizácia účtovníctva a jej praktická aplikácia v účtovných jednotkách,
c. premena obchodných spoločností.

2. Účtovná uzávierka a práce s ňou súvisiace:
a. inventarizácia a jej špecifiká
b. nesprávnosti z praxe najmä inventarizácia a vykazovanie záloh, kalkulačné
účty, účty bez zostatkov, opačné zostatky na účtoch aktív alebo pasív,
neopodstatnené zostatky na účtoch majetku a záväzkov, pohľadávky a záväzky
voči spoločníkom, účtovanie a vykazovanie pôžičiek – istina, úrok, úrokové
náklady, sankčné úroky z omeškania, vývoj základnej úrokovej sadzby ECB
a jej vplyv na aplikačnú prax účtovných jednotiek
c. inventarizácia dlhodobého majetku, zostatky na účtoch nezaradených
investícií, zmarené investície, účtovné odpisy, prehodnotenie odpisového
plánu, prerušenie odpisov, drobný majetok dlhodobej spotreby, elektromobilita
a s tým súvisiace vykazovanie spotreby pohonných látok
d. testovanie majetku na zníženie hodnoty, čistá realizačná hodnota zásob,
evidencia a účtovanie zostatkov pohonných látok v nádrži, materiál určený
účtovnou jednotkou na priamu spotrebu, likvidácia zásob, opatrenia na
podporu predaja zásob a ich premietnutie v internej úprave účtovnej jednotky
e. finančný majetok a príprava na jeho vykázanie v účtovnej závierke, bankové
úložky, účtovanie, požiadavky na analytickú evidenciu
f. rizikové a nevymožiteľné pohľadávky, účtovné a daňové povinnosti s tým
súvisiace, opravné položky a odpis pohľadávok z účtovného a daňového
hľadiska, nesprávnosti pri zúčtovaní opravných položiek pri vyradení majetku
z účtovníctva, opravné položky k istine a úroku z pôžičky
g. časové rozlíšenie aktív, časové rozlíšenie pasív, nevyfakturované dodávky
účtované do výnosov, nevyfakturované dodávky účtované do nákladov,
dodatočne priznané zľavy,
h. rezervy a ich účtovné a daňové posúdenie; rezervy na náklady, rezervy na
obstaraný majetok,
i. vlastné imanie tvorené kapitálovými vkladmi, vlastné imanie tvorené zo zisku;
prerozdeľovanie vlastného imania; predĺženie a kríza spoločnosti, pohľadávky
a záväzky voči spoločníkom, pôžičky od kapitálovo a personálne prepojených
osôb, bezodplatné plnenia od spoločníkov,
j. vnútropodniková úprava postupov účtovnej jednotky – nástroj pre
zabezpečenie zrozumiteľnosti účtovníctva a ustálenia účtovnej politiky
účtovnej jednotky.

3. Účtovná závierka a poznámky k účtovnej závierke, ako jej neoddeliteľná súčasť:

a. súvaha, výkaz ziskov a strát Úč POD a Úč MÚJ,
b. význam poznámok v závislosti od kategórie účtovnej jednotky,
c. nesprávnosti z praxe,
d. úplnosť účtovníctva = verný a pravdivý obraz účtovníctva; účtovné odhady
a ich premietnutie v účtovnej závierke, dátum zostavenia účtovnej závierky
v internej úprave účtovnej jednotky

4. Právne východiská účtovnej závierky a aktuálna legislatíva pre rok 2023 (zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a vykonávacie predpisy) napríklad:
a. termíny súvisiace s účtovnou závierkou, s jej schvaľovaním a zverejňovaním,
b. register účtovných závierok,
c. kategorizácia účtovných jednotiek a povinnosti pri zmene kategórie účtovnej
jednotky
d. spriaznené osoby, prepojené účtovné jednotky, podielová účasť, materská
a dcérska spoločnosť; pojmové rozdiely „závislé osoby“.

Ing. Bc. Jana Acsová 
lektorka