Lektor Ing. Bc. Jana Acsová
lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti účtovníctva
Termín 13. 2. 2024 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.
Miesto konania Penzión Radlinka
Radlinského 17, 080 01 Prešov.
Parkovanie pri penzióne je bez poplatkov.
Poplatok 70 € s DPH pri platbe v hotovosti na mieste
alebo
60 € s DPH pri platbe na účet

Organizačné pokyny:

Na seminár sa môžete prihlásiť prostredníctvom e-mailovej adresy velmax@velmax.sk.
Prosíme Vás o uvedenie obchodného mena a sídla organizácie, IČO (DIČ, IČ DPH), mena účastníka spolu s tel. kontaktom a spôsobu platby.

Poplatok za seminár pre jedného účastníka je vo výške 70 € s DPH pri platbe v hotovosti v deň konania na mieste.
Pri poplatku na účet organizátora do 9. 2. 2024 je výška poplatku 60 € s DPH (IBAN: SK15 7500 0000 0040 1490 3399, VS: 130224, KS: 0308, ŠS: Vaše IČO, správa pre prijímateľa: obchodné meno firmy).
V cene poplatku je zahrnutý odborný materiál lektorky, občerstvenie a obed podávaný v priestoroch reštaurácie Radlinka. Firma Velmax, s. r. o. je platiteľom DPH.

Program seminára:

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb 2023

1. Zdaňovanie príjmov fyzickej osoby za rok 2023:
a. zdaniteľný príjem fyzickej osoby, druh príjmov, predmet dane, príjmy od dane
oslobodené; osobitné druhy príjmov – dividendy tuzemské a zahraničné
b. daňová strata a možnosti pri jej odpočítaní
c. mikrodaňovník
d. sadzba dane z príjmov fyzickej osoby – osobitné vykázanie základu dane
z príjmov na účel uplatnenia sadzby dane 15%
e. druhy daňových priznaní fyzických osôb a povinnosti fyzických osôb pri ich
podaní
f. lehoty a možnosť ich predĺženia, zmeškanie lehoty, nesprávne podanie,
sankcie
g. nezdaniteľné časti základu dane 2023
h. daňový bonus 2023:
i. daňový bonus na dieťa
ii. daňový bonus na úrok z hypotekárneho úveru
i. preddavky na daň z príjmov

2. Postup pri vyplnení tlačiva daňového priznania vzor MF/013086/2023-721 – príklad na vyplnenie daňového priznania:
a. príjmy podľa § 5 – závislá činnosť vykonávaná v tuzemsku, vykonávaná
v zahraničí, zamedzenie dvojitého zdanenia, možnosť vrátania preddavkov
podaním daňového priznania pri príjmoch nepresahujúcich 50% nezdaniteľnej
časti základu dane – minimálna výška dane
b. príjmy podľa § 6 – z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti,
z prenájmu nehnuteľnosti a použitie diela a umeleckého výkonu:
i. jednoduché účtovníctvo
ii. daňová evidencia
iii. percentuálne výdavky
iv. oslobodenie od dane pri príjmoch z podnikania, z prenájmu
nehnuteľnosti
c. príjmy podľa § 7 – osobitný základ dane z príjmov z kapitálového majetku
napríklad úrok z pôžičky, z vyplatenia podielových listov
d. príjmy podľa § 8 – ostatné príjmy:
i. predaj hnuteľného majetku
ii. predaj nehnuteľného majetku
iii. príležitostné príjmy
iv. príjem z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov
v. príjem z prevodu obchodného podielu
e. osobitné záznamy daňovníka – príjmy zo zahraničia, spoločne dosiahnuté
príjmy, výdavky na rekreáciu
f. prílohy daňového priznania

Daňové priznanie k dani z príjmov z príjmov právnických osôb 2023

1. Zdaňovanie právnickej osoby:
a. osoby povinné podať daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby
b. zdaňovacie obdobie verzus účtovné obdobie
c. lehoty na podanie daňového priznania; oznámenie o predĺžení lehoty
d. zmeškanie lehoty, nesprávne podanie, sankcie
e. sadzby dane z príjmov právnickej osoby
f. daň na úhradu
g. dodatočné daňové priznanie; možnosť vyrubiť daň
h. daňová strata a možnosti pri jej odpočítaní
i. mikrodaňovník: opravné položky, odpisovanie dlhodobého hmotného majetku;
závislá činnosť
j. preddavky na daň z príjmov
2. Vybrané daňové výdavky najmä:
a. výdavky sociálneho charakteru, stravovanie a iné benefity zamestnávateľa
b. cestovné výdavky a výdavky na spotrebované pohonné látky
c. manká a škody
d. výdavky súvisiace s dotáciami
e. opravné položky k pohľadávkam; odpis pohľadávok
f. daňové rezervy
g. likvidácia zásob, bezodplatné odovzdanie potravín ako daňový výdavok
3. Transformácia výsledku hospodárenia na základ dane – práca s aktuálnym tlačivom daňového priznania MF/016108/2022-721, príklad na vyplnenie daňového priznania právnickej osoby:
a. postup pri zisťovaní základu dane z príjmov
b. pripočítateľné položky k základu dane – prevod obchodného podielu, predaj
cenných papierov, nadspotreba pohonných látok, tvorba rezerv a opravných
položiek, výdavky súkromného charakteru, dotácie s oslobodením od dane a
podobne; analýza tabuľky A daňového priznania; prenos na riadok 130
c. výdavky po zaplatení podľa § 17/19 zákona a špecifikácia služieb na
poradenské a právne služby zatriedené do kódu Klasifikácie produktov 69.1,
69.2, 70.1 a 70.22, 120
d. reklamné predmety a ich limitácia v daňovom priznaní; luxusné autá a ich
limitácia v daňovom priznaní
e. daňové a účtovné odpisy, daňová a účtovná zostatková cena; tabuľka B
daňového priznania
f. odpočítateľné položky od základu dane z príjmov – príjmy, ktoré nie sú
predmetom dane, príjmy oslobodené od dane a ich vykázanie v daňovom
priznaní napr. dividendy, dotácie, vyrovnací podiel
g. sankcie
h. transferové oceňovanie a tabuľka I daňového priznania

Ing. Bc. Jana Acsová 
lektorka