Na základe dohody s CUS – Centrom účtovníkov Slovenska, s. r. o. Vám ponúkame možnosť zakúpiť si videoškolenie (cca 4-5 hodín).
Zaregistrovať sa môžete na e-mailovej adrese velmax@velmax.sk zaslaním fakturačných údajov: meno účastníka, obch. meno, sídlo, IČO, DIČ, resp. IČ DPH, e-mailového a tel. kontaktu. Po zaplatení poplatku 50 € s DPH na účet SK15 7500 0000 0040 1490 3399 s uvedením VS: 202203, ŠS: Vaše IČO, POZNÁMKA: názov organizácie obdržíte pokyny a heslo pre sprístupnenie videoškolenia.

Cena zahŕňa prístup k pozeraniu videoškolenia (záznam z webinára z 20. 1. 2022) a podrobne spracovaný pracovný manuál.

Lektorka Ing. Bc. Jana Acsová

audítorka, daňová poradkyňa

Cena 50 € s DPH
Termín aktuálne dostupné

 

Obsah školenia:

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a postupy účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení ostatných legislatívnych úprav (povinnosť auditu, účtovné povinnosti a pandémia ochorenia COVID-19, príspevky a dotácie v rámci pomoci podnikateľom, nevymožiteľné pohľadávky) a pripravované zmeny účtovných predpisov pre rok 2022.

Účtovná závierka a práce s ňou súvisiace:

 • inventarizácia majetku a záväzkov a jej špecifiká podľa zložiek majetku
 • nesprávnosti z praxe, najmä inventarizácia a vykazovanie záloh, kalkulačné účty, účty bez zostatkov, opačné zostatky na účtoch aktív alebo pasív a podobne
 • opravné položky k pohľadávkam a k ostatnému majetku, účtovné a daňové posúdenie opravných položiek
 • časové rozlíšenie aktív a pasív, nevyfakturované dodávky na strane výnosov a nákladov, účtovanie zliav
 • dlhodobý majetok a zostavenie odpisového plánu, rovnosť účtovných a daňových odpisov
 • rezervy a ich účtovné a daňové posúdenie, rezervy na náklady, rezervy na obstaraný majetok
 • vlastné imanie tvorené kapitálovými vkladmi, vlastné imanie tvorené zo zisku, prerozdeľovanie vlastného imania, predĺženie, kríza spoločnosti, pôžičky od spoločníkov a konateľov, bezodplatné plnenia poskytované spoločníkom, konateľom a ich rodinným príslušníkom
 • úplnosť účtovníctva – verný a pravdivý obraz, účtovné odhady a ich význam pri určení dátumu zostavenia účtovnej závierky
 • podsúvahová evidencia
 • splatná a odložená daň z príjmov, účtovné výstupy dôležité pre spracovanie daňového priznania k dani z príjmov

Účtovná závierka a poznámky k účtovnej závierke, ako jej neoddeliteľná súčasť, význam poznámok v závislosti od kategórie účtovnej jednotky, nesprávnosti z praxe

Právne východiská účtovnej závierky a aktuálna legislatíva pre rok 2021 (zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a vykonávacie predpisy), napríklad:

 • termíny súvisiace s účtovnou závierkou, jej schvaľovaním a zverejňovaním
 • register účtovných závierok
 • kategorizácia účtovných jednotiek
 • spriaznené osoby, prepojené účtovné jednotky, podielová účasť, materská a dcérska spoločnosť, pojmové rozdiely “závislé osoby”

CUS – Centrum účtovníkov Slovenska