Na základe podpísanej licenčnej zmluvy s p. RNDr. Janou Motyčkovou Vám ponúkame možnosť zakúpiť si videoškolenie (3 hod 30 min) a materiál (37 str.).
Zaregistrovať sa môžete na e-mailovej adrese velmax@velmax.sk zaslaním fakturačných údajov: obch. meno, sídlo, IČO, DIČ, resp. IČ DPH a tel. kontaktu. Po zaplatení poplatku 35 € s DPH na účet SK15 7500 0000 0040 1490 3399 s uvedením VS: 202101, ŠS: Vaše IČO, POZNÁMKA: názov organizácie obdržíte pokyny a heslo pre sprístupnenie videoškolenia a materiálu.

Lektorka RNDr. Jana Motyčková

odborníčka na mzdovú problematiku

Cena 35 € s DPH
Termín Vstup do platenej služby

Obsah videoškolenia:

  • Zmeny v dani z príjmov zo závislej činnosti a daňové parametre v r. 2021

– Daňové parametre 2021 – závislá činnosť
– Zmeny v nezdaniteľných častiach, daňovom bonuse na deti, dokladovanie dôchodku
– Nepeňažné plnenie – doprava do zamestnania
– Letná a vianočná odmena v r. 2021

  • Daňové povinnosti zamestnávateľa

– Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľných častí a daňového bonusu v r. 2021
– Termíny v súvislosti s RZD
– Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch
– Ročné zúčtovanie dane (vs. daňové priznanie)

  • Ročné zúčtovanie dane za rok 2020

– Žiadosť o ročné zúčtovanie dane
– Nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka, na manžela/manželku, na DDS, na kúpeľnú starostlivosť – podmienky, uplatňovanie, dokladovanie, výpočet
– Daňový bonus na dieťa a DB na zaplatené úroky – podmienky, doklady, výpočet
– Dodatočne uplatnené poistné a príspevky v RZD
– Letná a vianočná odmena potvrdení a v RZD
– Rekreačné príspevky, príspevky na športovú činnosť dieťaťa v potvrdení o zdaniteľnom príjme a v RZD
– Výpočet dane a vysporiadanie daňových nedoplatkov a preplatkov, oprava chýb

RNDr. Jana Motyčková