Lektorka RNDr. Jana Motyčková
lektorka s dlhodobou praxou v oblasti miezd a odvodov
Termín 27. 10. 2022 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.
Miesto konania Penzión Radlinka
Radlinského 17, 080 01 Prešov.
Parkovanie pri penzióne je bez poplatkov.
Poplatok 50 € s DPH pri platbe v hotovosti na mieste
alebo
45 € s DPH pri platbe na účet

Organizačné pokyny:

Na seminár sa môžete prihlásiť prostredníctvom e-mailovej adresy velmax@velmax.sk.
Prosíme Vás o uvedenie obchodného mena a sídla organizácie, IČO (DIČ, IČ DPH), mena účastníka spolu s tel. kontaktom a spôsobu platby.

Poplatok za seminár pre jedného účastníka je vo výške 50 € s DPH pri platbe v hotovosti v deň konania na mieste.
Pri poplatku na účet organizátora do 25. 10. 2022 je výška poplatku 45 € s DPH (IBAN: SK15 7500 0000 0040 1490 3399, VS: 271022, KS: 0308, ŠS: Vaše IČO, správa pre prijímateľa: obchodné meno firmy).
V cene poplatku je zahrnutý odborný materiál lektorky, občerstvenie a obed podávaný v priestoroch reštaurácie Radlinka. Firma Velmax, s. r. o. je platiteľom DPH.

Program seminára:

Novela prináša transpozíciu smernice EÚ o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach a smernice EÚ o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami. Novela prináša aj ďalšie dôležité zmeny, ktorých potreba vyplynula z praxe.

1. Zmeny v Zákonníku práce
– poskytovanie informácií zamestnancom, odberná lehota, práva zamestnancov
– zmena v posudzovaní nadväzujúcich pracovných pomerov, súvislosti
– zrážka stravného, preddavku FP na stravovanie
– otcovská dovolenka
– skúšobná doba, úpravy pracovného času, zachovanie pracovných podmienok počas OČR
2. Obsah pracovnej zmluvy od 1. 11. 2022 a písomná informácia
– zmeny v náležitostiach pracovnej zmluvy
– nové povinnosti pri informovaní o pracovných podmienkach, pracovnom čase, nadčase, prechodné ustanovenia
– informácia o dovolenke, splatnosti a výplate mzdy, o pravidlách skončenia pracovného pomeru
3. Náležitosti pracovnej zmluvy a písomná informácia pri práci mimo SR a pri vyslaní na poskytnutie služieb
4. Zmeny v dohodách od 1. 11. 2022
– zmluvné dojednania v dohode a povinná písomná informácia (podmienky, obsah)
– informovanie o pracovnom čase, náhrada odmeny
5. Novela sociálneho poistenia – nárok na materské otcov
– zmeny v materskom otcov
– materské otca a otcovská dovolenka – oznamovanie a vykazovanie do SP a ZP
6. Ďalšie aktuality v mzdovej učtárni podľa prijatej legislatívy

RNDr. Jana Motyčková
lektorka