Zobraziť pozvánku v PDF ->

Na seminári sa vrátime k novelám Zákona o dani z pridanej hodnoty z roku 2019, ale aj k novelám účinným od 1. 1. 2020. Zoznámime sa s novým tlačivom daňového priznania k dani z pridanej hodnoty a súhrnného výkazu.

Lektorka JUDr. Oľga Groszová
daňový poradca, člen SKDP
Termín 18. 2. 2020 o 8:30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.
Miesto konania Hotel LINEAS
Budovateľská 14, 080 01 Prešov.

 

Aj v roku 2019 mala NR SR na programe jesenného zasadnutia zmeny Zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z., ktoré nadobudli účinnosť dňom 1. 1. 2020. V rámci pripraveného seminára si vysvetlíme všetky dôležité zmeny zákona, ich dopad na prax a zároveň si objasníme aj súvisiace postupy.

Novelizácia k 1. 1. 2019, ktorá bola schvaľovaná pred rokom, priniesla významné zmeny pri prenájme a predaji nehnuteľností (§ 38) najmä v tom smere, že obmedzila možnosť voľby zdanenia predaja nehnuteľností a rozšírila povinnosť oslobodenia od dane. S tým súvisí následná povinnosť vrátenia časti odpočtu dane realizovaného pri nadobudnutí danej nehnuteľnosti (§ 54). Ustanovenie § 38 a § 54 patrí v Zákone o DPH k tým náročnejším, preto sa na seminári budeme venovať tejto problematike podrobne.

 

Program seminára:

1. Novelizácia Zákona o dani z pridanej hodnoty – zmeny účinné od 1. 1. 2020 a ich vplyv na prax platiteľov dane
2. Nové tlačivo daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
3. Nové tlačivo súhrnného výkazu
4. § 38 predaj nehnuteľností
– posúdenie daňového režimu DPH pri predaji nehnuteľností
– povinne oslobodené plnenie, povinne zdaňované plnenie a možnosť voľby
– prenos daňovej povinnosti na kupujúceho
– vrátenie pomernej časti odpočtu dane (§ 54)
5. § 38 nájom nehnuteľností
– posúdenie daňového režimu pri nájme nehnuteľností
– povinne oslobodené plnenie, povinne zdaňované plnenie a možnosť voľby
6. § 69 ods. 2 a 3 – osoby povinné platiť daň správcovi dane pri nákupe tovaru a služieb od zahraničných osôb, určenie miesta dodania – § 13, 14, 15, 16
– výdavky s podmienkou zaplatenia
– účtovné a daňové odpisy
– výdavky na majetok s charakterom osobnej spotreby
– daň z pridanej hodnoty ako daňový výdavok
7. Diskusia

JUDr. Oľga Groszová
lektorka