Na základe dohody s CUS – Centrom účtovníkov Slovenska, s. r. o. Vám ponúkame možnosť zakúpiť si videoškolenie.
Zaregistrovať sa môžete na e-mailovej adrese velmax@velmax.sk zaslaním fakturačných údajov: meno účastníka, obch. meno, sídlo, IČO, DIČ, resp. IČ DPH, e-mailového a tel. kontaktu. Po zaplatení poplatku 50 € s DPH na účet SK15 7500 0000 0040 1490 3399 s uvedením VS: 202209, ŠS: Vaše IČO, POZNÁMKA: názov organizácie obdržíte pokyny a heslo pre sprístupnenie videoškolenia.

Cena zahŕňa prístup k pozeraniu videoškolenia a podrobne spracovaný pracovný manuál.

Lektor Júlia Pšenková
odborníčka na mzdovú problematiku
Cena 50 € s DPH
Termín aktuálne dostupné

 

Obsah školenia:

1. Cestovné náhrady

 • definícia pracovnej cesty
 • osoby s nárokom na cestovné náhrady
 • príkaz na pracovnú cestu
 • paušalizácia cestovných náhrad
 • prerušenie pracovnej cesty
 • náhrady pri tuzemskej pracovnej ceste – ubytovanie, doprava, ostatné vedľajšie výdavky
 • stravné pri tuzemskej pracovnej ceste – nárok, krátenie, výpočet
 • zahraničná pracovná cesta – definícia
 • plnenia pri zahraničnej pracovnej ceste
 • stravné pri zahraničnej pracovnej ceste – nárok, krátenie, výpočet
 • vreckové
 • záloha
 • vyúčtovanie pracovnej cesty
 • kurzové rozdiely
 • lehoty, termíny
 • formulár A1 pri zahraničnej pracovnej ceste do štátov EÚ a EHP

2. Stravovanie zamestnancov od 1. 1. 2022

Júlia Pšenková