Lektorka Mgr. Katarína Timková
lektorka s dlhodobou praxou v oblasti pracovného práva
Termín 24. 11. 2022 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.
Miesto konania Penzión Radlinka
Radlinského 17, 080 01 Prešov.
Parkovanie pri penzióne je bez poplatkov.
Poplatok 50 € s DPH pri platbe v hotovosti na mieste
alebo
45 € s DPH pri platbe na účet

Organizačné pokyny:

Na seminár sa môžete prihlásiť prostredníctvom e-mailovej adresy velmax@velmax.sk.
Prosíme Vás o uvedenie obchodného mena a sídla organizácie, IČO (DIČ, IČ DPH), mena účastníka spolu s tel. kontaktom a spôsobu platby.

Poplatok za seminár pre jedného účastníka je vo výške 50 € s DPH pri platbe v hotovosti v deň konania na mieste.
Pri poplatku na účet organizátora do 22. 11. 2022 je výška poplatku 45 € s DPH (IBAN: SK15 7500 0000 0040 1490 3399, VS: 271022, KS: 0308, ŠS: Vaše IČO, správa pre prijímateľa: obchodné meno firmy).
V cene poplatku je zahrnutý odborný materiál lektorky, občerstvenie a obed podávaný v priestoroch reštaurácie Radlinka. Firma Velmax, s. r. o. je platiteľom DPH.

Program seminára:

Od 1. novembra 2022 nadobúda účinnosť rozsiahla novela Zákonníka práce vyplývajúca zo smerníc EÚ, ktorá ale upravuje aj ďalšie ustanovenia Zákonníka práce. Zavádza sa otcovská dovolenka, rozsiahle informačné povinnosti zamestnávateľov voči zamestnancom, zjednodušuje sa znenie pracovnej zmluvy, spresňujú sa mnohé pojmy aj v súvislosti s trvaním pracovného pomeru, uplatnením neplatnosti jeho skončenia, sprísňujú sa podmienky pri zamestnávaní dohodárov a ďalšie.
Posledné tri roky, s ohľadom na ochorenie COVID-19, došlo k viacerým zásadným úpravám práv a povinností tak zamestnávateľov, ako aj zamestnancov. Naďalej sa s ohľadom na pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu dočasne uplatňujú viaceré zmeny a výnimky z uplatňovania Zákonníka práce, napr. pri prekážkach v práci, rozvrhovaní pracovného času, čerpaní dovolenky, pracovného pomeru na dobu určitú, práce z domu.
Prebehli rozsiahle úpravy domáckej práce, odmeňovania zamestnancov, zabezpečenia stravovania, poskytovania príspevkov na rekreáciu a podobne. Seminár sa zameriava na všetky tieto zmeny v Zákonníku práce tak, aby poskytol pomoc pri jeho uplatňovaní v roku 2023.

Seminár zo skúseností z praxe odpovie na uplatňovanie legislatívy prijatej za posledné tri roky a aj na ďalšie, pravidelne sa opakujúce problémy pri skončení pracovného pomeru, rozvrhovaní pracovného času, poskytovaní dovolenky, porušení pracovnej disciplíny a o právach zamestnávateľov vzhľadom na konkrétnu prax. Seminár je určený najmä zamestnávateľom, vedúcim zamestnancom, personalistom, osobným úradom, manažérom ľudských zdrojov zo súkromného ako aj z verejného sektoru, špecialistom v oblasti práce a miezd.

Obsah:
– oboznámenie sa s novelou Zákonníka práce účinnou od 1. novembra 2022
– upozornenie na zákonné uplatňovanie zmien Zákonníka práce prijatých v čase trvania mimoriadnej situácie
– odpovede na konkrétne otázky z praxe
– diskusia

Mgr. Katarína Timková
lektorka