Na základe dohody s CUS – Centrom účtovníkov Slovenska, s. r. o. Vám ponúkame možnosť zakúpiť si videoškolenie (cca 5 hodín).
Zaregistrovať sa môžete na e-mailovej adrese velmax@velmax.sk zaslaním fakturačných údajov: meno účastníka, obch. meno, sídlo, IČO, DIČ, resp. IČ DPH, e-mailového a tel. kontaktu. Po zaplatení poplatku 50 € s DPH na účet SK15 7500 0000 0040 1490 3399 s uvedením VS: 202204, ŠS: Vaše IČO, POZNÁMKA: názov organizácie obdržíte pokyny a heslo pre sprístupnenie videoškolenia.

Cena zahŕňa prístup k pozeraniu videoškolenia (záznam z 9.2.2022) a podrobne spracovaný pracovný manuál.

Lektorka Ing. Vladimír Ozimý

odborník v oblasti daňovej legislatívy a účtovníctva podnikateľských subjektov

Cena 50 € s DPH
Termín aktuálne dostupné

 

Obsah školenia:

Daňový výdavok a jeho špecifiká (zadefinovanie daňového výdavku a nedaňového výdavku)
Princípy daňového výdavku a ustátie dôkazného bremena voči správcovi dane
Výdavky daňovo uznané až po zaplatení:

 • Reklamné výdavky (daň z príjmov a DPH)
 • Obchodná vzorka
 • Reklamný predmet
 • Podpora predaja

Definícia daňového výdavku vo vzťahu k DPH v tuzemsku
Definícia daňového výdavku vo vzťahu k DPH v zahraničí (refundačný princíp)
Nový pohľad na daňovú uznateľnosť PHL u daňovníka
Mikrodaňovník v roku 2021:

 • Kto je mikrodaňovník
 • Daňové výhody mikrodaňovníka (povinnosť alebo právo) ako odpisy hmotného majetku, opravné položky, odpis pohľadávky, predaj majetku, prenájom majetku, uplatnenie strát

Stravovanie zamestnancov z pohľad účtovníctva, daní a DPH:

 • vlastné stravovacie zariadenie
 • stravovanie pri treťom subjekte
 • stravovacie poukážky
 • finančný príspevok
 • navrhované zmeny v ZP a vplyv na daňový aspekt finančného príspevku a stravovacích poukážok

Poskytovanie úverov a pôžičiek:

 • Účtovanie o úrokoch na strane veriteľa a aj dlžníka
 • Úroky z pohľadu závislých vzťahov
 • Úroky z pohľadu vzťahu zamestnávateľ a zamestnanec
 • Úroky z pohľadu použitia pôžičky a úveru na obstaranie obchodného podielu

Nájomné vzťahy a pohľad na daň z príjmov:

 • Nájomný vzťah medzi spoločníkom a spoločnosťou (daň z príjmov)
 • Výpožička (pohľad dane z príjmov a DPH) – riziká spojené s obchodnými zástupcami
 • Technické zhodnotenie vykonané nájomcom – úprava vzťahov, prípadne daňové riziká
 • Opravy vykonané nájomcom na prenajatom majetku
 • Prenájom a odpis hmotného majetku a iné výdavky s tým spojené u prenajímateľa
 • Nájomné ako daňový výdavok (väzba na zaplatenie, nájomné luxusných áut)

Bezplatné dodanie majetku:

 • Darovanie majetku (pohľad na daň z príjmov) – riziko závislé vzťahy
 • Dar do spoločnosti a vyplatenie kapitálových fondov u spoločníka

Medzinárodné zdaňovanie – základné princípy

CUS – Centrum účtovníkov Slovenska