Na základe dohody s CUS – Centrom účtovníkov Slovenska, s. r. o. Vám ponúkame možnosť zakúpiť si videoškolenie (cca 5 hodín).
Zaregistrovať sa môžete na e-mailovej adrese velmax@velmax.sk zaslaním fakturačných údajov: meno účastníka, obch. meno, sídlo, IČO, DIČ, resp. IČ DPH, e-mailového a tel. kontaktu. Po zaplatení poplatku 50 € s DPH na účet SK15 7500 0000 0040 1490 3399 s uvedením VS: 202206, ŠS: Vaše IČO, POZNÁMKA: názov organizácie obdržíte pokyny a heslo pre sprístupnenie videoškolenia.

Cena zahŕňa prístup k pozeraniu videoškolenia (záznam zo 17.2.2022) a podrobne spracovaný pracovný manuál.

Lektor Ing. Vladimír Ozimý

odborník v oblasti daňovej legislatívy a účtovníctva podnikateľských subjektov

Cena 50 € s DPH
Termín aktuálne dostupné

 

Obsah školenia:

Oblasť dane z príjmov:

 • odpisovanie majetku v porovnaní daňovník verzus mikrodaňovník
 • pohľadávky a záväzky v roku 2021 a problematika mikrodaňovníka a bežného daňovníka
 • CFC spoločnosti v roku 2022 a riziká spojené s držbou podielov v týchto spoločnostiach u FO
 • zmeny v oblasti závislej činnosti v roku 2022 ako daňový bonus (dotácia na stravovacie návyky), oslobodené benefity pre zamestnancov
 • uplatňovanie strát v roku 2021 a v roku 2022
 • stravovanie od 1.3.2021 a 1.1.2022
 • zmeny v oblasti asignačnej dane pre príjemcov od 1.9.2021

Oblasť dane z pridanej hodnoty:

 • oznamovacia povinnosť účtov od 15.11.2021 a dosah na dodávateľsko-odberateľské vzťahy a vrátenie nadmerného odpočtu
 • osoby povinné platiť daň a zmeny v oblasti ručenia za daň
 • osobitný spôsob zaplatenie dane voči odberateľovi, ktorý neoznámil číslo účtu
 • registrácia zdaniteľných osôb a zmeny od 1.1.2022 vrátanie registrácie skupiny
 • osobitný spôsob zdaňovania vybraných dodávok ako predaj tovaru na diaľku, služby podľa § 16 ZoDPH a zmeny od 1.1.2022 (§ 68a až § 68cb)
 • oprava základu dane z nevymožiteľnej pohľadávky a úpravy od 1.1.2022 u príjemcu dokladu
 • pokračovanie v podnikaní po zomretom a zmeny od 1.1.2022
 • dodanie tovaru v zálohovanom obale od 1.1.2022 a vplyv na základ dane

Zmeny v účtovníctve:

 • elektronické dokumenty vs. listinná forma účtovných záznamov
 • náležitosti elektronických účtovných a daňových dokladov a ich prípadné opravy
 • prenášanie účtovných záznamov
 • uchovávanie e-záznamov

CUS – Centrum účtovníkov Slovenska