Na základe dohody s CUS – Centrom účtovníkov Slovenska, s. r. o. Vám ponúkame možnosť zakúpiť si webinár (cca 5 hodín + prestávky).
Zaregistrovať sa môžete na e-mailovej adrese velmax@velmax.sk zaslaním fakturačných údajov: meno účastníka, obch. meno, sídlo, IČO, DIČ, resp. IČ DPH, e-mailového a tel. kontaktu. Po zaplatení poplatku 69 € s DPH na účet SK15 7500 0000 0040 1490 3399 s uvedením VS: 202201, ŠS: Vaše IČO, POZNÁMKA: názov organizácie obdržíte pokyny a heslo pre sprístupnenie webinára.

Vzhľadom na krátkosť času Vás žiadame o zaplatenie poplatku tak, aby sme mali peniaze na účte už v piatok 28. 1. 2022, a aby sme stihli spracovať registráciu a poslať Vám spätnú informáciu s pokynmi a heslom.

Cena zahŕňa prístup k pozeraniu webinára naživo v stanovenom čase, možnosť klásť lektorke otázky, do 3 pracovných dní bude pripravený a kedykoľvek prístupný videozáznam z neho (nemusíte mať obavu, že Vám z obsahu niečo ujde a stále sa môžete k častiam, ktoré potrebujete, vrátiť), podrobne spracovaný pracovný manuál, poradenstvo s lektorkou na 30 dní zadarmo, pomôcku v .xlxs formáte (Excel) – Evidencia účtovníka, vzor zmluvy o vedení účtovníctva a vzor zmluvy o spracovaní osobných údajov s komentárom od JUDr. Jozefa Lukajku, PhD.

Lektorka Ing. Soňa Ugróczy

daňová poradkyňa SKDP – lektorka DzP a DPH

Cena 69 € s DPH
Termín 1. 2. 2022 v čase 9:00 – 14:30

 

Obsah školenia:

 • Praktický príklad na novom tlačive na zostavenie daňového priznania k dani z príjmov PO
 • Vybrané úpravy pripočítateľných a odpočítateľných položiek v nadväznosti na nové tlačivo daňového priznania
 • Lehoty na podanie daňového priznania a splatnosť dane, predĺženie termínu oznámením, platenie preddavkov na daň z príjmov právnických osôb
 • Oslobodenie príspevkov Prvá pomoc od zdanenia, dopad na daňové výdavky – vykazovanie v tlačive
 • Úprava základu dane závislých osôb – transferové oceňovanie
 • Nepeňažný príjem prenajímateľa pri opravách a technickom zhodnotení vykonanom nájomcom
 • Daňové posúdenie práce s pohľadávkami daňové/nedaňové (nová fikcia premlčania pohľadávok pre daňové účely, príklady na odpis pohľadávok, tvorba opravnej položky a ich postúpenie, zmeny pre reštrukturalizáciu a konkurz)
 • Zobrazenie rezerv v účtovníctve a dosah na daňový základ (tvorba, zrušenie, použitie)
 • Náklady zahrňované do základu dane až po zaplatení (napr. nájomné, odmeny za sprostredkovanie – už bez limitu 20 %, náklady na poradenské a právne služby, manažérske a iné poradenstvo, certifikáty sa už časovo nerozlišujú, výdavky na sponzorské, zmluvné pokuty a sankcie pod podmienkou zaplatenia daňovým výdavkom a iné)
 • Úprava výsledku hospodárenia na základ dane (napr. dodanenie starých záväzkov, prípadne ich následná úhrada, oprava chýb minulých zdaňovacích období, členské príspevky a mnohé iné)
 • Uplatňovanie daňových výdavkov pre rok 2021 (napr. výdavky súvisiace s pandémiou, zmena pre uplatňovanie PHL, reklama a reklamné predmety, odpisy prenajatého majetku, nedaňová DPH, zmarená investícia, daňová uznateľnosť nákladov pri majetku osobnej spotreby – homeoffice, stravné lístky a finančné príspevky pozadu, daňové výdavky do výšky limitov ZDP, sponzorské, manká a škody, strata z predaja zásob, pravidlá pre zmluvné pokuty, úroky z omeškania, zákaz nízkej kapitalizácie, daňové odpisy, predaj majetku a iné)
 • Nové pravidlá pre umorovanie daňovej straty a nadväznosť na nové tlačivo DP
 • Kritériá pre uplatnenie zníženej sadzby dane 15 % pre právnické osoby
 • Výpočet preddavkov na daň z príjmov, vysporiadanie preddavkov na daň z príjmov
 • Vyplnenie do NOVÉHO tlačiva daňového priznania pre rok 2021

CUS – Centrum účtovníkov Slovenska