Na základe dohody s CUS – Centrom účtovníkov Slovenska, s. r. o. Vám ponúkame možnosť zakúpiť si videoškolenie.
Zaregistrovať sa môžete na e-mailovej adrese velmax@velmax.sk zaslaním fakturačných údajov: meno účastníka, obch. meno, sídlo, IČO, DIČ, resp. IČ DPH, e-mailového a tel. kontaktu. Po zaplatení poplatku 50 € s DPH na účet SK15 7500 0000 0040 1490 3399 s uvedením VS: 202225, ŠS: Vaše IČO, POZNÁMKA: názov organizácie obdržíte pokyny a heslo pre sprístupnenie videoškolenia.

Cena zahŕňa prístup k pozeraniu videoškolenia a podrobne spracovaný pracovný manuál.

 

Lektorka Ing. Soňa Ugróczy
Cena 50 € s DPH
Termín aktuálne dostupné

 

Obsah školenia:

Okruh zákona o DANI Z PRIDANEJ HODNOTY

 • Plnenia ktoré sú a ktoré nie sú predmetom dane – finančné plnenia, zmluvné pokuty, predčasne ukončenie nájomnej zmluvy
 • Pravidlá pre miesto dodania služieb a ich fakturácia – v tuzemsku, do krajín EU, do tretích štátov, práce na stavbe v subdodávke a riziká s tým spojené, príklady služieb súvisiacich s nehnuteľným majetkom (výnimky), moment dodania služby a iné
 • Vznik daňovej povinnosti na príkladoch z praxe – dodanie tovaru v tuzemsku a do zahraničia (intrakomunitárne dodanie tovaru do EU/nadobudnutie tovaru z EU); dodanie tovaru z inštaláciou a montážou, čiastkové a opakované služby, fakturácia prenájmu a elektrickej energie, prijaté služby zo zahraničia z EU/z tretích štátov, refakturácia, preddavky a DPH, bezodplatné dodanie, nákup tovaru od zahraničnej osoby, tuzemský prenos daňovej povinnosti § 69/12
 • Odpočítanie DPH z aplikačnej praxe – tuzemské faktúry bez príloh, reklama ako daňový výdavok a odpočet DPH, cestovné náhrady z pohľadu DPH, doklady na meno zamestnanca, majetok používaný aj na súkromné účely (iný účel ako podnikanie), časové uplatnenia práva na odpočítanie dane napr. odpočítanie dane z došlých faktúr za minulé roky, odpočítanie dane neskôr ako právo na odpočítanie vzniklo, a iné),
 • Oprava základu dane § 25 – vyúčtovacie faktúry za energie, reklamácia tovaru dodaného do EU, skonto, vrátenie tovaru/zľava z ceny, oprava základu dane z došlého dobropisu za minulé roky resp. oneskorene doručený opravný doklad
 • Preukazovanie oslobodenia pri predaji tovaru do EU (intrakomunitárne dodanie tovaru) a do tretích štátov (vývoz tovaru) – stručné upozornenia
 • Dovoz tovaru z 3.krajín – zmeny v zdaňovaní colno-deklaračných služieb pri dovoze tovaru od 1.1.2022, uplatnenie práva na odpočítanie DPH pri dovoze

Okruh zákona o DANI Z PRÍJMOV

 • Reklama ako daňový výdavok – upozornenia z praxe, pravidlá preukazovania
 • Daňové / nedaňové výdavky na rôznych vybraných príkladoch z praxe
 • Opravy chýb minulých období – náklady, výnosy a ich dopad na základ dane
 • Zmeny vo finančnom príspevku na stravovanie – limity na uplatňovanie daňových výdavkov podľa nových pravidiel od 1.1.2022/ 1.5.2022/ 1.9.2022, resp. oslobodenie od dane pri zabezpečení stravovania zamestnancov
 • Poskytnutie firemného auta zamestnancovi na služobné a súkromné účely
 • Nový pohľad na uplatňovanie benefitov zamestnancov od 1.1.2022 do výšky 500 eur za rok

Ing. Soňa Ugróczy