Na základe dohody s CUS – Centrom účtovníkov Slovenska, s. r. o. Vám ponúkame možnosť zakúpiť si videoškolenie.
Zaregistrovať sa môžete na e-mailovej adrese velmax@velmax.sk zaslaním fakturačných údajov: meno účastníka, obch. meno, sídlo, IČO, DIČ, resp. IČ DPH, e-mailového a tel. kontaktu. Po zaplatení poplatku 50 € s DPH na účet SK15 7500 0000 0040 1490 3399 s uvedením VS: 202222, ŠS: Vaše IČO, POZNÁMKA: názov organizácie obdržíte pokyny a heslo pre sprístupnenie videoškolenia.

Cena zahŕňa prístup k pozeraniu videoškolenia a podrobne spracovaný pracovný manuál.

 

Lektor Ing. Vladimír Ozimý
Cena 50 € s DPH
Termín aktuálne dostupné

 

Obsah školenia:

 • Vznik a zánik spoločnosti účtovne a daňovo
 • Vlastné imanie spoločnosti z účtovného a obchodno-právneho pohľadu
 • Vlastné imanie obchodnej spoločnosti a vplyv ich použitia na zdanenie spoločníkov
  – tvorba, zvýšenie a zníženie základného imania a vyplatenie spoločníkom
  – tvorba, vyplatenie kapitálových fondov z príspevkov
  – výsledok hospodárenia a jeho účtovanie, podiely na zisku
  – použitie nerozdelených ziskov na zvýšenie základného imania alebo kapitálových fondov
  – dividendy a daňovo-odvodový dopad na spoločníka
  – vyplatenie dividendy konateľovi, ktorý nie je spoločníkom
  – vyplatenie dividendy členovi štatutárnych orgánov, ktorý nie je spoločníkom
  – analytická evidencia k účtom vlastného imania
 • Vklady a zmeny základného imania z pohľadu daní z príjmov
 • Vlastné imanie z účtovného pohľadu
  – účtovanie pri vzniku a počas trvania spoločnosti
  – vykazovanie v otváracej súvahe
  – zmeny základného imania
  – vyrovnávací podiel
  – účtovanie základného imania a zmeny v základnom imaní
  – rozdeľovanie výsledku hospodárenia v s. r. o.
  – usporiadanie straty
 • Záporné vlastné imanie, spoločnosť v kríze
 • Predaj a kúpa podniku účtovne, daňovo a DPH
 • Fondy zákonné, ostatné, fondy kapitálové, fondy zo zisku
 • Dlhodobé rezervy ako súčasť záväzkov spoločnosti
  – zákonné a ostatné rezervy
  – účtovanie tvorby a rozpustenia rezerv
  – vplyv na základ dane
 • Záväzky
  – pojem, vznik, zánik, členenie
  – účtovné odhady – záväzky neurčitej výšky
  – analytická evidencia k účtom záväzkov, požiadavky na druhové členenie
  – odpustenie a odpísanie záväzku
  – inventarizácia záväzkov
  – záväzky v účtovnej závierke, podsúvahová evidencia k záväzkom
  – záväzky po lehote splatnosti
  – neuhradené záväzky a úprava základu dane
  – odpis neuhradených záväzkov a vplyv na základ dane
  – odpis neuhradených záväzkov, ktoré boli predmetom úpravy základu dane pri vzniku
  – prevzatie záväzku a novácia záväzku a vplyv na základ dane
  – odpis záväzkov z účtovného a daňového hľadiska
  – záväzky po lehote splatnosti a ich dôsledky pri vyčíslovaní základu dane z príjmov

Ing. Vladimír Ozimý