Na základe dohody s CUS – Centrom účtovníkov Slovenska, s. r. o. Vám ponúkame možnosť zakúpiť si videoškolenie.
Zaregistrovať sa môžete na e-mailovej adrese velmax@velmax.sk zaslaním fakturačných údajov: meno účastníka, obch. meno, sídlo, IČO, DIČ, resp. IČ DPH, e-mailového a tel. kontaktu. Po zaplatení poplatku 50 € s DPH na účet SK15 7500 0000 0040 1490 3399 s uvedením VS: 202216, ŠS: Vaše IČO, POZNÁMKA: názov organizácie obdržíte pokyny a heslo pre sprístupnenie videoškolenia.

Cena zahŕňa prístup k pozeraniu videoškolenia a podrobne spracovaný pracovný manuál.

 

Lektor Ing. Bc. Jana Acsová
Cena 50 € s DPH
Termín aktuálne dostupné

 

Obsah školenia:

 1. Účtovná trieda 1 – Zásoby
  – osobitosti vzniku účtovného prípadu: účtovanie zásob na priamu spotrebu, spôsob “A” a spôsob “B” účtovania zásob, analytická a podsúvahová evidencia k účtom zásob, testovanie zásob na zníženie hodnoty “čistá realizačná hodnota”, možnosti účtovného rozvrhu a vykázanie zásob v účtovnej závierke, obežný majetok a “čítanie výkazu účtovnej závierky”
  – charakteristika a druhové členenie zásob
  – obstaranie a úbytok zásob: kúpa, dar, zámena, vo vlastnej réžii, predaj, manko, škoda, stravné, likvidácia, dar, oceňovanie zásob, účtovanie zliav, zásoby vlastnej výroby, kalkulačný vzorec, metódy kalkulácie, drobný majetok účtovaný ako zásoby, inventúra a inventarizačné rozdiely
  – zákazková výroba
  – zákazková výstavba nehnuteľností na predaj
  – obstarávanie nehnuteľností za účelom ďalšieho predaja
 2. Účtovná trieda 2 – Finančné účty
  – osobitosti vzniku účtovného prípadu: peňažné prostriedky, ceniny, prevody medzi finančnými účtami (evidencia tržieb cez ERP, poukážky, stravné lístky, vratky tržieb, reklamácie, vkladové a termínované účty, devízové účty,…), úverové účty, krátkodobé bankové úvery a finančné výpomoci, krátkodobý finančný majetok, kurzové rozdiely, vykázanie finančného majetku v účtovnej závierke
  – platobné nástroje v účtovníctve: platobné karty debetné a kreditné, tankovacie karty a použitie účtu 261 v súvislosti s platobnými nástrojmi
  – majetkové cenné papiere a obchodovanie: oceňovanie, účtovný a daňový aspekt
  – dlhové cenné papiere: oceňovanie, účtovný a daňový aspekt
  – realizovateľné cenné papiere: oceňovanie, účtovný a daňový aspekt
  – virtuálna mena: oceňovanie, účtovný a daňový aspekt
  – zákon o obmedzení platieb v hotovosti: inkaso faktúr v hotovosti

Ing. Bc. Jana Acsová