Na základe dohody s CUS – Centrom účtovníkov Slovenska, s. r. o. Vám ponúkame možnosť zakúpiť si videoškolenie.
Zaregistrovať sa môžete na e-mailovej adrese velmax@velmax.sk zaslaním fakturačných údajov: meno účastníka, obch. meno, sídlo, IČO, DIČ, resp. IČ DPH, e-mailového a tel. kontaktu. Po zaplatení poplatku 50 € s DPH na účet SK15 7500 0000 0040 1490 3399 s uvedením VS: 202217, ŠS: Vaše IČO, POZNÁMKA: názov organizácie obdržíte pokyny a heslo pre sprístupnenie videoškolenia.

Cena zahŕňa prístup k pozeraniu videoškolenia a podrobne spracovaný pracovný manuál.

 

Lektor Ing. Bc. Jana Acsová
Cena 50 € s DPH
Termín aktuálne dostupné

 

Obsah školenia:

 • Vznik a zánik spoločnosti účtovne a daňovo
 • Vlastné imanie spoločnosti z účtovného, daňového a obchodno-právneho pohľadu:
  – vlastné imanie
  – tvorba a zvýšenie ZI, vyplatenie spoločníkom
  – tvorba a vyplatenie kapitálového fondu z príspevkov (413)
  – výsledok hospodárenia a jeho účtovanie – podiely na zisku a ich zdanenie, použitie nerozdelených ziskov
  – analytická evidencia k účtom vlastného imania
 • Vlastné imanie z účtovného pohľadu:
  – účtovanie pri vzniku a počas trvania spoločnosti
  – vykazovanie v otváracej súvahe
  – zmeny základného imania
  – vyrovnávací podiel
  – záporné imanie, spoločnosť v kríze
 • Účtovanie základného imania a zmeny v základnom imaní:
  – rozdeľovanie výsledku hospodárenia v s. r. o.
  – vysporiadanie straty v s. r. o.
  – vklady a zmeny základného imania z pohľadu daní z príjmov
 • Fondy zákonné, ostatné, kapitálové, fondy zo zisku
 • Dlhodobé záväzky:
  – pojem
  – vznik, zánik, členenie, analytická evidencia
  – účtovné odhady – záväzky neurčitej výšky
  – odpustenie a odpísanie záväzku
  – inventarizácia záväzkov
  – záväzky v účtovnej závierke
  – záväzky po lehote splatnosti, neuhradené záväzky a úprava základu dane
  – odpis záväzkov z účtovného a daňového hľadiska
 • Dlhodobé rezervy ako súčasť záväzkov spoločnosti:
  – zákonné rezervy, ostatné rezervy
  – účtovanie tvorby a rozpustenia rezerv
  – vplyv na základ dane

Ing. Bc. Jana Acsová