Na základe dohody s CUS – Centrom účtovníkov Slovenska, s. r. o. Vám ponúkame možnosť zakúpiť si videoškolenie.
Zaregistrovať sa môžete na e-mailovej adrese velmax@velmax.sk zaslaním fakturačných údajov: meno účastníka, obch. meno, sídlo, IČO, DIČ, resp. IČ DPH, e-mailového a tel. kontaktu. Po zaplatení poplatku 50 € s DPH na účet SK15 7500 0000 0040 1490 3399 s uvedením VS: 202226, ŠS: Vaše IČO, POZNÁMKA: názov organizácie obdržíte pokyny a heslo pre sprístupnenie videoškolenia.

Cena zahŕňa prístup k pozeraniu videoškolenia a podrobne spracovaný pracovný manuál.

 

Lektorka Ing. Bc. Jana Acsová
Cena 50 € s DPH
Termín aktuálne dostupné

 

Obsah školenia:

Účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok

 • osobitosti vzniku účtovného prípadu
 • možnosti účtového rozvrhu a vykázanie majetku v účtovnej závierke
 • optimalizácia štruktúry aktív cez transakcie s dlhodobým majetkom

Definícia dlhodobého majetku z účtovného a daňového hľadiska

 • Dlhodobý nehmotný majetok:
  • druhové členenie
  • drobný nehmotný majetok
 • Dlhodobý hmotný majetok:
  • druhové členenie
  • drobný nehmotný majetok
  • súbor hnuteľných vecí, stavebno-technologické celky, súčasti stavby vrátane oddeliteľných súčastí
 • Dlhodobý finančný majetok

Uvedenie majetku do užívania – účtovné a daňové dôsledky

 • Vlastníctvo ako podmienka účtovania na majetkových účtoch
 • Oceňovanie a vstupná cena na účely odpisovania majetku
 • Zaraďovanie majetku

Odpisovanie majetku

 • Zaraďovanie majetku do užívania – odpisové skupiny; klasifikácia stavieb a jej vplyv na zaraďovanie nehnuteľností do odpisovej skupiny
 • Odpisovanie nehmotného majetku – účtovné, daňové
 • Odpisovanie hmotného majetku – účtovné, daňové, prerušenie odpisov
 • Odpisový plán a jeho úpravy; odpisy v prvom roku, v ďalších rokoch, v roku predaja majetku
 • Odpisovanie časovou a výkonovou metódou
 • Komponentné odpisovanie
 • Odpisovanie hmotného majetku určeného na prenájom
 • Odpisovanie majetku určeného na odpisovanie len sčasti
 • Odpisovanie u mikrodaňovníka
 • Odpisovanie majetku pri zmene zdaňovacieho obdobia

Limitované odpisy pri luxusnom motorovom vozidle

Technické zhodnotenie dlhodobého majetku

 • Definícia
 • Technické zhodnotenie vlastného majetku
 • Technické zhodnotenie prenajatého majetku
 • Technické zhodnotenie na budovách používaných na viacero účelov
 • Technické zhodnotenie plne odpísaného majetku

Ukončenie nájmu a vplyv zostatkovej ceny u prenajímateľa a nájomcu

Opravy a udržiavanie ako daňový výdavok

Nájom ako daňový výdavok, majetok obstaraný formou finančného prenájmu

 • Účtovné a daňové hľadisko odpisovania majetku obstaraného formou finančného prenájmu
 • Predčasné ukončenie nájomnej zmluvy s právom kúpy prenajatej veci
 • Spätný leasing
 • Operatívny prenájom verzus finančný prenájom
 • Prenájom nehnuteľnosti; kalkulácia ceny nájmu; dane obsiahnuté v cene nájomného

Zaraďovanie, oceňovanie a odpisovanie inventúrnych prebytkov

Zmarená investícia

Predaj, likvidácia a škoda hmotného majetku a daňovo uznaná zostatková cena pri predaji, likvidácii a škode (vyradenie majetku)

 • Účtovné a daňové hľadisko
 • Pohľad dane z pridanej hodnoty
 • Predaj pod cenu osobe, ktorá má osobitný vzťah k platiteľovi dane
 • Predaj nehnuteľnosti z pohľadu DPH; zmena účelu podľa § 54 pri predaji nehnuteľnosti

Ing. Bc. Jana Acsová