Na základe dohody s CUS – Centrom účtovníkov Slovenska, s. r. o. Vám ponúkame možnosť zakúpiť si videoškolenie.
Zaregistrovať sa môžete na e-mailovej adrese velmax@velmax.sk zaslaním fakturačných údajov: meno účastníka, obch. meno, sídlo, IČO, DIČ, resp. IČ DPH, e-mailového a tel. kontaktu. Po zaplatení poplatku 50 € s DPH na účet SK15 7500 0000 0040 1490 3399 s uvedením VS: 202218, ŠS: Vaše IČO, POZNÁMKA: názov organizácie obdržíte pokyny a heslo pre sprístupnenie videoškolenia.

Cena zahŕňa prístup k pozeraniu videoškolenia a podrobne spracovaný pracovný manuál.

 

Lektor Ing. Vladimír Ozimý
Cena 50 € s DPH
Termín aktuálne dostupné

 

Obsah školenia:

 • Transferové oceňovanie
  – dôvody zavedenia transferového oceňovania
  – závislé osoby v tuzemsku
  – kontrolovaná transakcia
  – úprava základu dane
  – transferová dokumentácia
  – metódy transferového oceňovania
 • Transakcie medzi spoločníkom a spoločnosťou a daňový dopad
  – pôžička od spoločníka (konateľa) do spoločnosti
  – pôžička od spoločnosti spoločníkovi (konateľovi)
  – prenájom od spoločníka pre spoločnosť
  – prenájom nehnuteľnosti a princíp transferovej ceny
  – predaj majetku medzi závislými osobami (spoločník FO a právnická osoba)
 • Používanie majetku firmy spoločníkom (konateľom)
  – paušalizácia – výdavky k majetku, ktorý má charakter osobnej spotreby
  – používanie motorového vozidla konateľom (spoločníkom)
 • Vlastné imanie spoločnosti a vplyv jeho použitia na zdanenie spoločníkov
  – tvorba, zvýšenie a zníženie základného imania a vyplatenie spoločníkom (daňovo účtovný aspekt)
  – použitie nerozdelených ziskov a zvýšenie základného imania alebo kapitálových fondov, dopad na spoločníka
  – dividendy a daňovo odvodový dopad na spoločníka
  – vyplatenie dividendy konateľovi, ktorý nie je spoločníkom a vplyv na jeho zdanenie
  – vyplatenie dividendy členovi štatutárnych orgánov, ktorý nie je spoločníkom a vplyv na zdanenie, princípy zrážkovej dane

Ing. Vladimír Ozimý