Na základe dohody s CUS – Centrom účtovníkov Slovenska, s. r. o. Vám ponúkame možnosť zakúpiť si videoškolenie.
Zaregistrovať sa môžete na e-mailovej adrese velmax@velmax.sk zaslaním fakturačných údajov: meno účastníka, obch. meno, sídlo, IČO, DIČ, resp. IČ DPH, e-mailového a tel. kontaktu. Po zaplatení poplatku 50 € s DPH na účet SK15 7500 0000 0040 1490 3399 s uvedením VS: 202219, ŠS: Vaše IČO, POZNÁMKA: názov organizácie obdržíte pokyny a heslo pre sprístupnenie videoškolenia.

Cena zahŕňa prístup k pozeraniu videoškolenia a podrobne spracovaný pracovný manuál.

 

Lektor Ing. Mária Cvečková
Cena 50 € s DPH
Termín aktuálne dostupné

 

Obsah školenia:

 • Zásoby v podvojnom účtovníctve – definícia, klasifikácia, oceňovanie nakupovaných zásob a vyskladňovaných zásob, spôsoby obstarania zásob (dodávateľsky, vo vlastnej réžii, zámenou, bezodplatne, kombináciami podnikov), väzby spôsobu obstarania a oceňovania zásob, použitie reálnej hodnoty, zníženie hodnoty zásob, analytická evidencia zásob, inventarizácia zásob a inventarizačné rozdiely
 • Účtovná skupina 11 – Materiál: obsahová náplň, osobitosti účtovania
  – materiál na ceste, materiál na sklade
  – drobný hmotný majetok s obstarávacou cenou do 1 700 €, resp. nad 1 700 €
 • Výrobný proces a jeho priebeh2, vstupy, vznik nákladov, členenie nákladov (druhové a účelové), priame a nepriame náklady, sledovanie nákladov v rámci manažérskeho účtovníctva, kalkulácia nákladov, použitie a význam kalkulácií, metódy kalkulácie
 • Účtovanie o zásobách – ÚS 12 – Zásoby vlastnej výroby: obsahová náplň, špecifiká, účtovanie
  – nedokončená výroba – stav a pohyb, účtovanie spôsobom A/B – vysvetlenie, ilustratívne príklady, problémy z praxe
  – vlastné výrobky, osobitne vysvetlenie účtovania vlastných výrobkov pri nehnuteľnosti určených na predaj podľa § 30d, odsek 6 vrátane ocenenia vlastných výrobkov (nehnuteľností) určených na predaj
 • Účtovná skupina 13 – Tovaru: obsah a členenie s osobitným zreteľom na
  – obstaranie tovaru, tovar na sklade a v predajni
  – nehnuteľnosti určené na predaj verzus nehnuteľnosti určené na používanie účtovnou jednotkou (nehnuteľnosti odpisované), účtovanie v procese výstavby a účtovanie predaja výrobkov
 • Opravné položky k zásobám – indikátory ich tvorby, spôsob účtovania, prípadne zrušenia/zúčtovania, opodstatnenosť opravných položiek vo vzťahu k vernému obrazu účtovníctva a ocenenia majetku (aktív)
 • Ilustratívne príklady na účtovanie – zásob vlastnej výroby, na účtovanie nehnuteľnosti na predaj
 • Zákazková výroba podľa § 30 PÚP ako forma výrobného procesu: podstata, chapanie, aplikácia u zhotoviteľa, rozpočtované náklady a zmluvné výnosy v zákazkovej výrobe, metódy určenia rozpracovanosti, zisková zákazka, stratová zákazka, rezerva zo stratovej zákazky, aplikácia metód na príkladoch
 • Účtovanie zákazkovej výroby, informácie o zákazkovej výrobe v účtovnej závierke
 • Odpovede na otázky

Ing. Mária Cvečková