Na základe dohody s CUS – Centrom účtovníkov Slovenska, s. r. o. Vám ponúkame možnosť zakúpiť si videoškolenie.
Zaregistrovať sa môžete na e-mailovej adrese velmax@velmax.sk zaslaním fakturačných údajov: meno účastníka, obch. meno, sídlo, IČO, DIČ, resp. IČ DPH, e-mailového a tel. kontaktu. Po zaplatení poplatku 50 € s DPH na účet SK15 7500 0000 0040 1490 3399 s uvedením VS: 202215, ŠS: Vaše IČO, POZNÁMKA: názov organizácie obdržíte pokyny a heslo pre sprístupnenie videoškolenia.

Cena zahŕňa prístup k pozeraniu videoškolenia a podrobne spracovaný pracovný manuál.

 

Lektor Ing. Soňa Ugróczy
Cena 50 € s DPH
Termín aktuálne dostupné

 

Obsah školenia:

  • Cezhraničné obchody s tovarom v EÚ (preukázanie oslobodenia § 43, reťazové obchody, trojstranný obchod)
  • Splnenie podmienok pre uplatnenie práva na odpočítanie DPH (princípy, pravidlá odpočítanie dane, obdobie, v ktorom vzniká právo na odpočítanie dane)
  • Základný princíp úpravy odpočítania dane pre investičný majetok
  • Pravidlá pre dodanie a nájom nehnuteľností (definícia nehnuteľností, princíp oslobodenia vs. zdanenia)
  • Osoba povinná platiť daň podľa § 69 ZDPH (dodanie tovaru zahraničnou osobou v tuzemsku, dodanie služieb zahraničnou osobou z EÚ, z tretieho štátu pre odberateľa v tuzemsku, tuzemský reversecharge a iné)
  • Základné informácie k predaju tovaru na diaľku (osobitný daňový režim)
  • Odkazy na faktúrach v závislosti od typu plnenia (dodanie do EÚ, tretích štátov, predaj služieb mimo SR, tuzemský prenos daňovej povinnosti a iné)
  • Fakturačné lehoty

Ing. Soňa Ugróczy