Na základe dohody s CUS – Centrom účtovníkov Slovenska, s. r. o. Vám ponúkame možnosť zakúpiť si videoškolenie.
Zaregistrovať sa môžete na e-mailovej adrese velmax@velmax.sk zaslaním fakturačných údajov: meno účastníka, obch. meno, sídlo, IČO, DIČ, resp. IČ DPH, e-mailového a tel. kontaktu. Po zaplatení poplatku 50 € s DPH na účet SK15 7500 0000 0040 1490 3399 s uvedením VS: 202214, ŠS: Vaše IČO, POZNÁMKA: názov organizácie obdržíte pokyny a heslo pre sprístupnenie videoškolenia.

Cena zahŕňa prístup k pozeraniu videoškolenia a podrobne spracovaný pracovný manuál.

 

Lektor Ing. Soňa Ugróczy
Cena 50 € s DPH
Termín aktuálne dostupné

 

Obsah školenia:

  • Predmet dane v tuzemsku
  • Registračná povinnosť – povinná, dobrovoľná registrácia, posúdenie obratu, odpočet DPH
  • Dodanie tovaru a dodanie služby – základné princípy, dodanie tovaru vs. služby
  • Správne určenie miesta dodania tovaru
  • Základné a osobitné pravidlá pre určenie miesta dodania vybraných služieb (§ 15 a § 16), vykazovanie prijatých služieb v daňovom priznaní
  • Vznik daňovej povinnosti DPH (predaj tovaru/služby, opakované plnenia, tovar s montážou a inštaláciou, refakturácia, nadobudnutie tovaru, dodanie tovaru do EÚ, preddavky a iné)
  • Základ dane (čo sa do základu dane zahŕňa a čo nie, prechodné položky, bezodplatné dodanie, základ dane v osobitných prípadoch)
  • Oprava základu dane v tuzemko/zahraničie (dobropisy, ťarchopisy, skontá, zľavy)
  • Cezhraničné obchody s tovarom mimo rámca EÚ (dovoz, vývoz)

Ing. Soňa Ugróczy