Na základe dohody s CUS – Centrom účtovníkov Slovenska, s. r. o. Vám ponúkame možnosť zakúpiť si videoškolenie.
Zaregistrovať sa môžete na e-mailovej adrese velmax@velmax.sk zaslaním fakturačných údajov: meno účastníka, obch. meno, sídlo, IČO, DIČ, resp. IČ DPH, e-mailového a tel. kontaktu. Po zaplatení poplatku 50 € s DPH na účet SK15 7500 0000 0040 1490 3399 s uvedením VS: 202221, ŠS: Vaše IČO, POZNÁMKA: názov organizácie obdržíte pokyny a heslo pre sprístupnenie videoškolenia.

Cena zahŕňa prístup k pozeraniu videoškolenia a podrobne spracovaný pracovný manuál.

 

Lektor Ing. Vladimír Ozimý
Cena 50 € s DPH
Termín aktuálne dostupné

 

Obsah školenia:

 • Pohľadávky
  – pojem
  – vznik, zánik, členenie pohľadávok a záväzkov a jeho význam
  – plynutie času, príslušenstvo k pohľadávkam, splatnosť pohľadávky, zostatková doba splatnosti, omeškanie dlžníka s platením, premlčanie pohľadávky, paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky
  – inštitút započítania
  – účtovné odhady – pohľadávky a záväzky neurčitej výšky
  – analytická evidencia k účtom pohľadávok, požiadavky na druhové členenie
  – testovanie pohľadávok na zníženie hodnoty, opravná položka k pohľadávkam
  – inventarizácia pohľadávok, pohľadávky v účtovnej závierke, podsúvahová evidencia
  – odpísanie a postúpenie pohľadávky
  – pohľadávky/záväzky v cudzej mene z pohľadu účtovníctva a z pohľadu DPH, prepočítací kurz
  – zápočty vzájomných pohľadávok
 • Pohľadávky po lehote splatnosti
  – úroky z omeškania
  – zmluvná pokuta
  – paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky
  – premlčanie pohľadávok
  – opravná položka, postúpenie a odpis pohľadávky
 • Postúpenie pohľadávok
  – postúpenie pohľadávok z účtovného a daňového hľadiska
  – pohľadávky voči dlžníkom v konkurznom konaní
  – pohľadávky voči dlžníkom v reštrukturalizácii
  – pohľadávky a záväzky voči dlžníkom, ktoré zanikli rozhodnutím súdu tzv. ex offo
  – uznanie záväzku/dlhu ako nástroj na zabezpečenie pohľadávky po lehote splatnosti
  – splátkový kalendár
  – vystavovanie opravných dokladov k faktúram z účtovného a daňového hľadiska
  – súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok
  – platobný rozkaz ako nástroj na vymáhanie pohľadávok po splatnosti
 • Pohľadávky vo vzťahu spoločnosti a spoločníka
  – transakcie medzi spoločníkom a spoločnosťou a daňový dopad
  – pôžička od spoločníka do spoločnosti
  – pôžička od spoločnosti spoločníkovi
  – prenájom od spoločníka pre spoločnosť
  – prenájom nehnuteľnosti a princíp transferovej ceny
  – predaj majetku medzi závislými osobami

Ing. Vladimír Ozimý