Na základe podpísanej licenčnej zmluvy s p. RNDr. Janou Motyčkovou Vám ponúkame možnosť zakúpiť si videoškolenie (4 hod 42 min) a materiál (36 str.).
Zaregistrovať sa môžete na e-mailovej adrese velmax@velmax.sk zaslaním fakturačných údajov: obch. meno, sídlo, IČO, DIČ, resp. IČ DPH a tel. kontaktu. Po zaplatení poplatku 42 € s DPH na účet SK15 7500 0000 0040 1490 3399 s uvedením VS: 202208, ŠS: Vaše IČO, POZNÁMKA: názov organizácie obdržíte pokyny a heslo pre sprístupnenie videoškolenia a materiálu.

 

Lektorka RNDr. Jana Motyčková

odborníčka na mzdovú problematiku

Cena 42 € s DPH
Termín Vstup do platenej služby

 

Obsah videoškolenia:

1. Parametre v r. 2022
– Minimálna mzda, sadzby príplatkov
– Daňové parametre
– SP, ZP a iné parametre
2. Kurzarbeit – podpora v čase skrátenej práce
– Podmienky poskytnutia podpory u zamestnávateľa a u zamestnanca
– Žiadosť o podporu a výška podpory
– Oslobodenie od dane, poistné
– Zmeny v sociálnom poistení v súvislosti s kurzarbeit, zmena v RLFO, vo výkazoch
– Zmena výkazu preddavkov na ZP
– Určenie čerpania dovolenky zamestnancovi
3. Ďalšie zmeny v Zákonníku práce a sociálnom poistení
– Nárok na dovolenku v r. 2022
– Skončenie odvodovej úľavy pre dlhodobo nezamestnaných od 1.3.2022
– Poistenie športovcov od r. 2022
4. Zmeny v dani z príjmov – závislá činnosť
– Nepeňažné plnenie oslobodené od dane podľa § 5 ods. 7 písm. o)
– Stravovanie zamestnancov v r. 2022, zmeny u SZČO
5. Zmeny vo výpočte exekučných zrážok od 1.1.2022
– Nepostihnuteľné sumy od r. 2022
– Príklady, výpočty pri viacerých zrážkach u zamestnanca
6. Ukončenie roka 2021 v mzdovej učtárni
– Preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok 2020
– Vystavenie potvrdenia o zdaniteľnom príjme za rok 2021
– Termíny v súvislosti s ročným zúčtovaním dane (potvrdenie, žiadosť, RZD)
– Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch

RNDr. Jana Motyčková