Ponúkame Vám možnosť zakúpiť si videoškolenie s JUDr. Oľgou Groszovou na tému Daň z pridanej hodnoty – novelizácia k 1. 1. 2021 a k 1. 7. 2021. Súčasťou balíčka je videoškolenie a materiály lektora.
Prístup k videoškoleniu je časovo obmedzený na uvedené dva dni (streda a štvrtok). Počas týchto dní si môžete videoškolenie pozerať opakovane, po častiach a vo Vami zvolenom čase.
Zaregistrovať sa môžete na e-mailovej adrese velmax@velmax.sk zaslaním fakturačných údajov: obch. meno, sídlo, IČO, DIČ, resp. IČ DPH a tel. kontaktu. Po zaplatení poplatku 40 € s DPH na účet SK15 7500 0000 0040 1490 3399 s uvedením VS: 202108, ŠS: Vaše IČO, POZNÁMKA: názov organizácie obdržíte pokyny a heslo pre sprístupnenie videoškolenia a materiálu.

Lektorka JUDr. Oľga Groszová
daňový poradca, člen SKDP
Cena 40 € s DPH
Termín 21. 4. – 22. 4. 2021

 

Koncom minulého roka bola v NR SR schválená pomerne veľká novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorá má dvojakú účinnosť- časť zmien nadobudla účinnosť 1. 1. 2021 a časť až 1. 7. 2021.

Zmeny účinné od 1. januára tohto roka mali taký charakter, že vyvolali potrebu nového – upraveného tlačiva daňového priznania k dani z pridanej hodnoty a tiež kontrolného výkazu. V súčasnosti už máme prvé skúsenosti s podaním daňových priznaní a výkazov na nových tlačivách, ale je dôležité mať istotu, že sme ich vyplnili správne. Preto si spoločne prejdeme jednotlivé riadky daňového priznania.

Program seminára:

1. Daňové priznanie, prehľad a praktické príklady
– zdaniteľné obchody (§ 3, 8, 9)
– nadobudnutie tovaru z členského štátu EÚ (§ 11)
– tovary a služby, pri ktorých príjemca platí daň (§ 69)
– dodávky tovarov a služieb oslobodené od dane (§ 28-47)
– odpočítanie dane (§ 49)
– oprava základu dane (§ 25)
– oprava základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby (§ 25)
– oprava odpočítanej dane (§ 53)
– oprava odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke (§ 53b)
– opravné a dodatočné daňové priznanie (§ 78)
2. Kontrolný výkaz
– podanie kontrolného výkazu platiteľom, vyplňovanie jednotlivých častí kontrolného výkazu
– podanie opravného a dodatočného kontrolného výkazu (§ 78a)
3. Zmeny zákona od 1. 7. 2021
– predaj tovaru na diaľku z iného členského štátu a z územia tretích štátov (§ 14)
– osobitné miesto dodania tovaru na diaľku v rámci EÚ a digitálnych služieb dodaných nezdaniteľnej osobe (§ 16a)
– rozšírenie dobrovoľných osobitných úprav uplatňovania dane (§ 68-68c)
4. Postup pri predaji a prenájme nehnuteľností
5. Informácia o novelizácii zákona o dani z príjmov k 1. 1. 2021
6. Diskusia

JUDr. Oľga Groszová
lektorka