Lektorka Ing. Bc. Jana Acsová
lektorka s dlhodobou praxou v oblasti účtovníctva
Termín 8. 2. 2023 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.
Miesto konania Penzión Radlinka
Radlinského 17, 080 01 Prešov.
Parkovanie pri penzióne je bez poplatkov.
Poplatok 50 € s DPH pri platbe v hotovosti na mieste
alebo
45 € s DPH pri platbe na účet

Organizačné pokyny:

Na seminár sa môžete prihlásiť prostredníctvom e-mailovej adresy velmax@velmax.sk.
Prosíme Vás o uvedenie obchodného mena a sídla organizácie, IČO (DIČ, IČ DPH), mena účastníka spolu s tel. kontaktom a spôsobu platby.

Poplatok za seminár pre jedného účastníka je vo výške 50 € s DPH pri platbe v hotovosti v deň konania na mieste.
Pri poplatku na účet organizátora do 6. 2. 2022 je výška poplatku 45 € s DPH (IBAN: SK15 7500 0000 0040 1490 3399, VS: 080223, KS: 0308, ŠS: Vaše IČO, správa pre prijímateľa: obchodné meno firmy).
V cene poplatku je zahrnutý odborný materiál lektorky, občerstvenie a obed podávaný v priestoroch reštaurácie Radlinka. Firma Velmax, s. r. o. je platiteľom DPH.

Program seminára:

    • Účtovná uzávierka a práce s ňou súvisiace:
     • inventarizácia a jej špecifiká
     • nesprávnosti z praxe najmä inventarizácia a vykazovanie záloh, kalkulačné účty, účty bez zostatkov, opačné zostatky na účtoch aktív alebo pasív, neopodstatnené zostatky majetku a záväzkov, zmarené investície, zostavenie odpisového plánu dlhodobého majetku a jeho prehodnotenie a podobne,
     • rizikové a nevymožiteľné pohľadávky, účtovné a daňové povinnosti s tým súvisiace, opravné položky a odpis pohľadávok z účtovného a daňového hľadiska,
     • testovanie majetku na zníženie hodnoty, čistá realizačná hodnota zásob, evidencia a účtovanie zostatkov pohonných látok v nádrži, materiál určený účtovnou jednotkou na priamu spotrebu, likvidácia zásob,
     • časové rozlíšenie aktív, časové rozlíšenie pasív, nevyfakturované dodávky účtované do výnosov, nevyfakturované dodávky účtované do nákladov, iné nevyfakturované dodávky, účtovanie dodatočne priznaných zliav,
     • rezervy a ich účtovné a daňové posúdenie; rezervy na náklady, rezervy na obstaraný majetok,
     • vlastné imanie tvorené kapitálovými vkladmi, vlastné imanie tvorené zo zisku; prerozdeľovanie vlastného imania; predĺženie a kríza spoločnosti, pohľadávky a záväzky voči spoločníkom, pôžičky od kapitálovo a personálne prepojených osôb, bezodplatné plnenia od spoločníkov,
     • vlastné imanie a záväzky pri posudzovaní spoločnosti v kríze,
     • účtovná smernica ako nástroj zrozumiteľnosti účtovníctva a ustálenej účtovnej politiky účtovnej jednotky.
    • Účtovná závierka a poznámky k účtovnej závierke, ako jej neoddeliteľná súčasť:
     • súvaha, výkaz ziskov a strát Úč POD a Úč MÚJ,
     • význam poznámok v závislosti od kategórie účtovnej jednotky,
     • nesprávnosti z praxe,
     • úplnosť účtovníctva = verný a pravdivý obraz účtovníctva; účtovné odhady a ich význam pri určení dátumu zostavenia účtovnej závierky, STOP termín.
    • Právne východiská účtovnej závierky a aktuálna legislatíva pre rok 2022 (zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a vykonávacie predpisy) napríklad:
     • termíny súvisiace s účtovnou závierkou, s jej schvaľovaním a zverejňovaním,
     • register účtovných závierok,
     • kategorizácia účtovných jednotiek,
     • spriaznené osoby, prepojené účtovné jednotky, podielová účasť, materská a dcérska spoločnosť; pojmové rozdiely „závislé osoby“.
   • Splatná a odložená daň z príjmov; účtovné výstupy dôležité pre spracovanie daňového priznania k dani z príjmov; účtovanie dodatočného daňového priznania k dani z príjmov.
   • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a postupy účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva
     • povinnosť auditu,
     • subjekty verejného záujmu a účtovná závierka zostavená podľa IAS, IFRS,
     • účtovný záznam listinný a elektronický a jeho transformácia, uchovávanie účtovnej dokumentácie.

  Ing. Bc. Jana Acsová
  lektorka