Zobraziť pozvánku v PDF ->

Viete všetko o aktuálnej účtovnej a daňovej legislatíve? Ako účtovať o zásobách, stravovacích poukážkach, rekreačných poukazoch či zisku? Ako opraviť chyby minulých účtovných období? Naša lektorka Vám odpovie na Vaše otázky!

Lektorka Ing. Jana Acsová
audítor SKAU, daňový poradca SKDP
Termín 21. 11. 2019 o 8:30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.
Miesto konania Penzión Radlinka
Radlinského 17, 080 01 Prešov.
Parkovanie pri penzióne je bez poplatkov.

 

Program seminára:

1. Aktuálna účtovná a daňová legislatíva a jej aktualizácie
– Zákon o dani z príjmov,
– Zákon o účtovníctve,
– postupy účtovania pre podnikateľov.
2. Vlastné imanie PO a FO – podiely na zisku a likvidačnom zostatku, zmena výšky základného imania, kapitálový fond
3. Opravy chýb minulých účtovných období
4. Zásoby vlastnej výroby a ich špecifiká – účtovanie, oceňovanie, aktivácia
5. Zmarená investícia, likvidácia odpisovaného majetku, likvidácia zásob
6. Účtovná a daňová zostatková cena dlhodobého majetku – účtovanie a premietnutie v daňovom priznaní
7. Opravné položky k pohľadávkam verzus dodanenie starých záväzkov, odpis pohľadávok verzus odpis záväzkov
8. Účtovanie DPH, DPH ako daňový výdavok, DPH ako nedaňový výdavok
9. Vybrané účtovné prípady a ich daňový dopad
– kalkulácia a účtovanie stravovania, stravných lístkov, stravovacích poukážok,
– účtovanie rekreácií a rekreačných poukazov,
– servis automobilov s prijatou poistnou náhradou – spoluúčasť.
10. Vnútropodnikové smernice

Ing. Jana Acsová
lektorka

 

Organizačné pokyny

Seminár sa bude konať 21. 11. 2019 v priestoroch Penziónu Radlinka, Radlinského 17, 080 01 Prešov. Vyplnenú záväznú prihlášku nám pošlite emailom najneskôr deň pred konaním seminára. Výška poplatku za seminár za jedného účastníka je 40 € s DPH pri platbe v hotovosti v deň konania na mieste. Pri úhrade poplatku na účet organizátora zaplatíte 37 € s DPH. Pri platbe na účet č.: (IBAN) SK15 7500 0000 0040 1490 3399 uveďte VS: 211119, KS: 0308, ŠS: Vaše IČO, v kolónke správa pre prijímateľa: obchodné meno Vašej firmy.

Spôsob platby Cena bez DPH 20% DPH Cena s DPH
Úhrada na účet
do 19. 11. 2019
30,83 € 6,17 € 37,00 €
Platba v hotovosti
21. 11. 2019
33,33 € 6,67 € 40,00 €

V cene poplatku je zahrnutý aj odborný materiál lektora, občerstvenie a obed podávaný v mieste konania seminára. Firma Velmax, s.r.o. je platiteľom DPH.

Ing. Stanislav Handzuš – konateľ