Zobraziť pozvánku v PDF ->

Na tradičnom seminári k účtovnej závierke lektorka ozrejmí súvisiacu legislatívu, postup zostavovania účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve a upozorní na časté chyby z praxe.  

Lektorka Ing. Jana Acsová
audítor SKAU, daňový poradca SKDP
Termín 20. 2. 2020 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.
Miesto konania Penzión Radlinka
Radlinského 17, 080 01 Prešov.
Parkovanie pri penzióne je bez poplatkov.

 

Program seminára:

 

1. Legislatívne úpravy účtovných predpisov v roku 2019 a 2020, zmeny v povinnom audite a ich praktické uplatnenie

2. Právne východiská účtovnej závierky a aktuálna legislatíva pre rok 2019 (Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a vykonávacie predpisy)
– termíny súvisiace s účtovnou závierkou
– register účtovných závierok a schvaľovanie
– kategorizácia účtovných jednotiek a súvisiace povinnosti
– spriaznené osoby, prepojené účt. jednotky, podielová účasť, materská a dcérska spoločnosť, závislé osoby
– prezentácia vlastného imania a jeho vplyv na názor rôznych používateľov účtovnej závierky

3. Účtovná závierka a práce s ňou súvisiace
– bilančná kontinuita, jednotnosť účtovných metód a zásad, porovnateľnosť údajov účtovnej závierky
– inventarizácia majetku a záväzkov a jej špecifiká podľa zložiek majetku
– úplnosť účtovníctva (oprávky, opravné položky, rezervy)
– časté chyby z praxe (inventarizácia a vykazovanie záloh, kalkulačné účty, opravné položky, odpisový plán, nevyfakturované dodávky, časové rozlíšenie, rezervy, jednoúčelové a viacúčelové poukazy, virtuálna mena, cudzia mena,…)
– podsúvahová evidencia
– splatná a odložená daň z príjmov, daňová licencia

4. Poznámky k účtovnej závierke – čo si pripraviť a na čo si dať pozor, význam poznámok a časté chyby z praxe

5. Účtovné výstupy dôležité pre spracovanie daňového priznania

6. Diskusia

Ing. Jana Acsová
lektorka