Zobraziť pozvánku v PDF ->

Seminár je určený predovšetkým pre právnické osoby. Lektorka sa bude zaoberať novelami Zákona o dani z príjmov účinnými od 1. 1. 2019 a od 1. 1. 2020. Následne lektorka podrobne rozoberie postup vyplnenia daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb.

Lektorka Ing. Jana Acsová
audítor SKAU, daňový poradca SKDP
Termín 23. 1. 2020 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.
Miesto konania Hotel Lineas
Budovateľská 14, 080 01 Prešov.

 

Program seminára:

 

1. Legislatíva 2019, 2020 – aktualizácia Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.

2. Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby 2019
– osoby povinné podať daňové priznanie k dani z príjmov PO
– zdaňovacie obdobie a účtovné obdobie
– druhy priznaní a jeho štruktúra
– postup pri zisťovaní základu dane z príjmov
– lehoty a možnosť ich predĺženia, zmeškanie lehoty, nesprávne podanie, sankcie
– preddavky do 31. 12. 2019 a od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020
– daňová licencia v roku 2019

3. Transformácia výsledku hospodárenia na základ dane – práca s aktuálnym tlačivom daňového priznania (DP)
– podiel na zisku a jeho premietnutie v DP
– príjmy oslobodené od dane a ich premietnutie v DP
– nedaňové výdavky (transakcie s finančným majetkom, spotreba pohonných látok, DPH v nedaňových výdavkoch, odpis pohľadávok, postúpenie pohľadávok, manká, škody, likvidácia zásob, opravné položky, rezervy,…)
– výdavky po zaplatení – analýza, bežné a minulé obdobie
– limitácia výdavkov v DP (luxusné autá, reklamné predmety, príspevky právnickým osobám)
– luxusné autá a ich limitácia v DP
– daňové a účtovné odpisy, daňová a účtovná zostatková cena
– záväzky po splatnosti v účtovníctve a v DP
– vybrané daňové výdavky s aktualizáciou v roku 2019 (cestovné, rekreačné poukazy, stravovanie a podobne)

Ing. Jana Acsová
lektorka