Na základe dohody s CUS – Centrom účtovníkov Slovenska, s. r. o. Vám ponúkame možnosť zakúpiť si videoškolenie.
Zaregistrovať sa môžete na e-mailovej adrese velmax@velmax.sk zaslaním fakturačných údajov: meno účastníka, obch. meno, sídlo, IČO, DIČ, resp. IČ DPH, e-mailového a tel. kontaktu. Po zaplatení poplatku 50 € s DPH na účet SK15 7500 0000 0040 1490 3399 s uvedením VS: 202213, ŠS: Vaše IČO, POZNÁMKA: názov organizácie obdržíte pokyny a heslo pre sprístupnenie videoškolenia.

Cena zahŕňa prístup k pozeraniu videoškolenia a podrobne spracovaný pracovný manuál.

 

Lektor Ing. Vladimír Ozimý
Cena 50 € s DPH
Termín aktuálne dostupné

 

Obsah školenia:

  • splnenie podmienok na uplatnenie práva na odpočítanie DPH (princípy, pravidlá odpočítanie dane, obdobie, v ktorom vzniká právo na odpočítanie dane)
  • základný princíp úpravy odpočítania dane pre investičný majetok
  • pravidlá pre dodanie a nájom nehnuteľností (definícia nehnuteľností, princíp oslobodenia vs. zdanenia)
  • oprava základu dane v tuzemsku/zahraničí (dobropisy, ťarchopisy, skontá, zľavy)
  • osoba povinná zaplatiť daň podľa § 69 ZDPH (dodanie tovaru zahraničnou osobou v tuzemsku, dodanie služieb zahraničnou osobou z EÚ, z tretieho štátu pre odberateľa v tuzemsku, tuzemský reverse change a iné)
  • odkazy na faktúrach v závislosti od typu plnenia (dodanie do EÚ, tretích štátov, predaj služieb mimo SR, tuzemský prenos daňovej povinnosti a iné)
  • fakturačné lehoty
  • podávanie výkazov vo väzbe na DPH (daňové priznanie, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz)

Ing. Vladimír Ozimý