Pozývame Vás na prezenčný seminár s lektorom Ing. Pavlom Kukučkom určený pre mzdové účtovníčky a ekonómov.

Zaregistrovať sa môžete na e-mailovej adrese velmax@velmax.sk zaslaním fakturačných údajov: obch. meno, sídlo, IČO, DIČ, resp. IČ DPH a tel. kontaktu. Pri úhrade bankovým prevodom do 31. 5. je poplatok 45 € s DPH na účet SK15 7500 0000 0040 1490 3399 s uvedením VS: 020622, ŠS: Vaše IČO, POZNÁMKA: názov organizáciePri úhrade v hotovosti na mieste 2. 6. je poplatok 50 € s DPH.

 

Lektor Ing. Pavol Kukučka
odborník na mzdovú problematiku
Cena 45 € s DPH pri platbe na účet
alebo
50 € s DPH pri platbe v hotovosti
Termín 2. 6. 2022
Miesto konania Penzión Radlinka, Radlinského ul., Prešov

 

Obsah školenia:

1. Kolektívna zmluva VŠ a SŠ na rok 2022 a dodatok ku KZ VS na rok 2021:
– odmena 350 eur len do konca júna
– štartuje jeden deň pracovného voľna od júla 2022
– valorizácia platových taríf o 3 % od 1. 7. 2022
– odchodné, odstupné
2. Priemerná mesačná mzda v SR za rok 2021
– plat starostu a hlavného kontrolóra v roku 2022
– veličiny závislé od PHM v roku 2023 – sociálne poistenie, zdravotné poistenie, minimálna mzda a minimálne mzdové tarify
3. Zvýšené sumy stravného platné od 1. mája 2022
– opatrenie č. 116/2022 Z. z. o sumách stravného
– zmeny v stravovaní zamestnancov od 1. 5. 2022
4. Zmeny v zákone o sociálnom poistení od 1. 6. 2022
– ochranná lehota tehotných žien
– zmeny v tehotenskom a materskom
– štartuje elektronická PN
5. Príspevok na rekreáciu v roku 2022
– zmena podmienok pre vznik nároku na príspevok
– ako využiť príspevok na rekreáciu školopovinných detí počas letných prázdnin
6. Vymedzené sezónne práce
– novela Zákonníka práce – dohody o pracovnej činnosti
– novela zákona o sociálnom poistení – odvodová odpočítateľná položka pri sezónnej práci
7. Ukončenie pracovného pomeru pre zamestnancov so zdravotným postihnutím od 1. 4. 2022
– novela § 66 Zákonníka práce
– skrátenie lehoty na rozhodnutie ÚPSVaR
8. Zákon č. 215/2021 Z.z. – Zákon o podpore v čase skrátenej práce kurzarbeit
– zmeny v Sociálnej poisťovni
9. Avizované zmeny
– prídavok na dieťa, zmena od 1. 7. 2022, od 1. 8. 2022 a od 1. 1. 2023
– daňový bonus na dieťa, zmena od 1. 7. 2022, od 1. 1. 2023, zmiernenie podmienok nároku na DB
– príspevky na služby deťom od 1. 1. 2023

Ing. Pavol Kukučka