Lektorka Ing. Bc. Jana Acsová
lektorka s dlhodobou praxou v oblasti účtovníctva
Termín 26. 1. 2023 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.
Miesto konania Penzión Radlinka
Radlinského 17, 080 01 Prešov.
Parkovanie pri penzióne je bez poplatkov.
Poplatok 50 € s DPH pri platbe v hotovosti na mieste
alebo
45 € s DPH pri platbe na účet

Organizačné pokyny:

Na seminár sa môžete prihlásiť prostredníctvom e-mailovej adresy velmax@velmax.sk.
Prosíme Vás o uvedenie obchodného mena a sídla organizácie, IČO (DIČ, IČ DPH), mena účastníka spolu s tel. kontaktom a spôsobu platby.

Poplatok za seminár pre jedného účastníka je vo výške 50 € s DPH pri platbe v hotovosti v deň konania na mieste.
Pri poplatku na účet organizátora do 24. 1. 2022 je výška poplatku 45 € s DPH (IBAN: SK15 7500 0000 0040 1490 3399, VS: 260123, KS: 0308, ŠS: Vaše IČO, správa pre prijímateľa: obchodné meno firmy).
V cene poplatku je zahrnutý odborný materiál lektorky, občerstvenie a obed podávaný v priestoroch reštaurácie Radlinka. Firma Velmax, s. r. o. je platiteľom DPH.

Program seminára:

 1. Spoločná problematika dane z príjmov
  – zdaňovacie obdobie
  – lehoty na podanie daňového priznania, oznámenie o predĺžení lehoty
  – zmeškanie lehoty, nesprávne podanie, sankcie
  – sadzby dane
  – daň na úhradu
  – dodatočné daňové priznanie
  – možnosť vyrubiť daň
  – daňová strata a možnosti pri jej odpočítaní
  – mikrodaňovník
 2. Zdaňovanie príjmov FO za rok 2022
  – zdaniteľný príjem FO, druh príjmov, predmet dane, príjmy od dane oslobodené, osobitné druhy príjmov
  – druhy daňových priznaní FO a povinnosti pri ich podaní
  – nezdaniteľné časti základu dane 2022, 2023
  – daňový bonus na dieťa 1-6/2022, 7-12/2022, ročný daňový bonus na dieťa
  – preddavky 2022, 2023
  – zmeny v tlačive daňového priznania
 3. Postup pri vyplnení tlačiva daňového priznania vzor MF/016139/2022-721
  – príjmy podľa § 5 – závislá činnosť vykonávaná v tuzemsku a v zahraničí, zamedzenie dvojitého zdanenia, možnosť vrátenia preddavkov pri príjmoch nepresahujúcich 50 % nezdaniteľnej časti základu dane, minimálna výška dane
  – príjmy podľa § 6 – z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu nehnuteľnosti a použitie diela a umeleckého výkonu – jednoduché účtovníctvo, daňová evidencia, percentuálne výdavky, oslobodenie od dane pri príjmoch z podnikania, z prenájmu nehnuteľnosti
  – príjmy podľa § 7 – osobitný základ dane z príjmov z kapitálového majetku, napríklad úrok z pôžičky, z vyplatenia podielových listov
  – príjmy podľa § 8 – ostatné príjmy, napr. predaj hnuteľného a nehnuteľného majetku, príležitostné príjmy, príjem z prerozdelenia kapitálového fondu a príspevkov, príjem z prevodu obchodného podielu
  – osobitné záznamy daňovníka
  – prílohy daňového priznania
 4. Zdaňovanie príjmov PO za rok 2022
  – osoby povinné podať daňové priznanie k dani z príjmov PO
  – zdaňovacie obdobie a účtovné obdobie)
  – preddavky v roku 2022, 2023
  – zmeny v tlačive daňového priznania
 5. Transformácia výsledku hospodárenia na základ dane – práca s aktuálnym tlačivom daňového priznania MF/016108/2022-721, príklad na vyplnenie daňového priznania právnickej osoby
  – postup pri zisťovaní základu dane z príjmov
  – pripočítateľné položky k základu dane – prevod obchodného podielu, predaj cenných papierov, tvorba rezerv, výdavky súkromného charakteru a pod., analýza tabuľka A daňového priznania a prenos na riadok 130
  – výdavky po zaplatení podľa § 17/19 zákona
  – reklamné predmety a ich limitácia v daňovom priznaní, luxusné autá a ich limitácia v daňovom priznaní
  – daňové a účtovné odpisy, daňová a účtovná zostatková cena, tabuľka B daňového priznania
  – odpočítateľné položky od základu dane z príjmov – príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, príjmy oslobodené od dane a ich vykázanie v daňovom priznaní
  – sankcie
  – transferové oceňovanie a tabuľka I daňového priznania

Ing. Bc. Jana Acsová
lektorka