Na základe dohody s CUS – Centrom účtovníkov Slovenska, s. r. o. Vám ponúkame možnosť zakúpiť si videoškolenie.
Zaregistrovať sa môžete na e-mailovej adrese velmax@velmax.sk zaslaním fakturačných údajov: meno účastníka, obch. meno, sídlo, IČO, DIČ, resp. IČ DPH, e-mailového a tel. kontaktu. Po zaplatení poplatku 50 € s DPH na účet SK15 7500 0000 0040 1490 3399 s uvedením VS: 202210, ŠS: Vaše IČO, POZNÁMKA: názov organizácie obdržíte pokyny a heslo pre sprístupnenie videoškolenia.

Cena zahŕňa prístup k pozeraniu videoškolenia a podrobne spracovaný pracovný manuál.

 

Lektor Ing. Vladimír Ozimý
Cena 50 € s DPH
Termín aktuálne dostupné

 

Obsah školenia:

 • definícia zamestnanca a zamestnávateľa na účely zákona o cestovných náhradách
 • zadefinovanie základných pojmov pre správne posúdenie nároku na cestovné náhrady (pracovná cesta)
 • definícia cestovných náhrad – princíp obligatórnych a fakultatívnych náhrad
 • väzba cestovných náhrad na zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (daňová uznateľnosť výdavku, zdaniteľný príjem zamestnanca)
 • vysielanie zamestnancov na pracovné cesty (práva a povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca)
 • prerušenie pracovnej cesty
 • náhrady pri tuzemskej pracovnej ceste
 • náhrady pri zahraničnej pracovnej ceste
 • používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
 • náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
 • náhrady pri výkone práce v zahraničí
 • náhrady pri dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inej fyzickej alebo právnickej osobe
 • cestovné náhrady vyplácané spoločníkovi a konateľovi
 • paušalizácia cestovných náhrad
 • poskytovanie preddavku
 • vyúčtovanie náhrad (mena, lehoty, zaokrúhľovanie)
 • splatnosť náhrad
 • posudzovanie času stráveného na pracovnej ceste

Ing. Vladimír Ozimý