Na základe dohody s CUS – Centrom účtovníkov Slovenska, s. r. o. Vám ponúkame možnosť zakúpiť si videoškolenie.
Zaregistrovať sa môžete na e-mailovej adrese velmax@velmax.sk zaslaním fakturačných údajov: meno účastníka, obch. meno, sídlo, IČO, DIČ, resp. IČ DPH, e-mailového a tel. kontaktu. Po zaplatení poplatku 50 € s DPH na účet SK15 7500 0000 0040 1490 3399 s uvedením VS: 202211, ŠS: Vaše IČO, POZNÁMKA: názov organizácie obdržíte pokyny a heslo pre sprístupnenie videoškolenia.

Cena zahŕňa prístup k pozeraniu videoškolenia a podrobne spracovaný pracovný manuál.

 

Lektor Ing. Soňa Ugróczy
Cena 50 € s DPH
Termín aktuálne dostupné

 

Obsah školenia:

 • Otázky z praxe rozšírenie inštitútu ručenia za daň od 1. 1. 2022 na všetkých platiteľov dane – Kedy je odberateľ oprávnený využiť tento spôsob úhrady dane a aké sú jeho dôsledky na dodávateľa a odberateľa? Ako označovať platbu dane? Kde zistiť bankový účet dodávateľa? Uplatní sa ručenie za daň aj na faktúry za dodávky tovarov uskutočnené pred 1. 1. 2022?
 • Charitatívna a humanitárna pomoc z pohľadu daní – základ dane pri dodaní tovaru a služieb pre “Ukrajinu” z pohľadu DPH a Dane z príjmov, dary pre Ukrajinu (materiálne a finančné) a iné
 • Poskytnutie firemného auta zamestnancovi na služobné a súkromné účely – aký to má dopad na odpočet DPH pri nákupe, prenájme auta, uplatnenie DPH zo servisu, z nákupu PHL?
 • Dovoz tovaru z tretích krajín – zmeny v zdaňovaní colno-deklaračných služieb pri dovoze tovaru od 1. 1. 2022, uplatnenie práva na odpočítanie DPH pri dovoze – úprava výkladu, oslobodenie služieb vzťahujúcich sa na dovezený tovar
 • Nadobudnutie tovaru z EÚ
 • Preukazovanie oslobodenia pri predaji tovaru z EÚ (intrakomunitárne dodanie tovaru) a do tretích štátov (vývoz tovaru) – príklady z praxe, lehoty na preukazovanie oslobodenia, reťazový obchod pri predaji do EÚ v príkladoch
 • Plnenia, ktoré sú a ktoré nie sú predmetom dane (finančné plnenia, zmluvné pokuty, predčasné ukončenie nájomnej zmluvy, reklamácia vykonaná treťou stranou pre výrobcu)
 • Chyby pri uplatňovaní nároku na odpočet DPH – príklady odpočítania DPH z aplikačnej praxe, vznik práva na odpočet DPH, vecné a časové uplatnenia práva na odpočítanie dane, napr. odpočítanie dane z došlých faktúr za minulé roky, odpočítanie dane neskôr ako právo na odpočítanie vzniklo
 • Zdaňovacie obdobie platiteľa DPH a jeho zmena – povinná/dobrovoľná zmena, prechod z mesačného na kvartálne zdaňovacie obdobie, resp. naopak
 • Vznik daňovej povinnosti na vybraných príkladoch z praxe
 • Oprava základu dane § 25 – vyúčtovacie faktúry za energie, reklamácia tovaru dodaného do EÚ, skonto, vrátenie tovaru/zľava z ceny, oprava základu dane z došlého dobropisu za minulé roky, resp. oneskorene doručený opravný doklad
 • Dodanie stavebného pozemku fyzickou osobou – kedy koná občan v postavení zdaniteľnej osoby, pozor na počítanie obratu, aké podmienky testovať v zmysle judikatúry ESD
 • Zmeny vo finančnom príspevku na stravovanie – oslobodenie od dane pri zabezpečení stravovania zamestnancov od 1. 1. 2022 (finančné príspevky, gastrolístky, stravovanie živnostníkov), príspevok zo Sociálneho fondu, jeho vplyv na zdanenie
 • Zvýšenie sadzby stravného a zvýšenie sumy základnej náhrady za každý 1 km jazdy od 1. 5. 2022
 • Oslobodenie nepeňažných benefitov do 500 eur od 1. 1. 2022 – pravidlá, podmienky, výnimky z aplikácie
 • Doručený Index daňovej spoľahlivosti – čo ďalej?
 • Diskusia

Ing. Soňa Ugróczy