Velmax s.r.o. - Úvodná stránka Velmax, s.r.o. - Spracováva ekonomickú agendu, poskytuje poradenstvo, služby súvisiace so založením a vznikom obchodných spoločností, v spolupráci so špecializovanými firmami spracováva projekty na využitie eurofondov a venuje sa vzdelávacím aktivitám.
 

O nás | Ekonomika | Poradenstvo | Vzdelávanie | Kontakt | Lektori | Klienti a partneri | Vaše postrehy | URL

> Vzdelávanie

Semináre | Školenia | Kurzy | Prihláška | Fotogaléria | Archív

Školenia a kurzy

Firma Velmax, s.r.o. poskytuje širokej odbornej verejnosti možnosť vzdelávania sa v ekonomickej oblasti aj formou školení a kurzov. Klient má pri tejto forme vzdelávania bližší kontakt s lektorom. Aktívne sa zúčastňuje školiaceho procesu, diskutuje s lektorom a rieši konkrétne problémy a témy.

Na túto aktivitu firma Velmax, s.r.o., využíva vlastné školiace stredisko vybavené audiovizuálnou technikou a počítačmi. Štandardom firmy Velmax, s.r.o. ako organizačného garanta, sú odborne zdatní lektori, kvalitný, viazaný, tlačený materiál formátu A4, spracovaný lektorom, ktorý každý účastník školenia dostane pri prezentácii pred jeho začiatkom spolu s poznámkovým papierom a perom. Účastník školenia si môže doplniť do textu svoje poznámky, čím sa príručka aj do budúcnosti stáva vítaným pomocníkom pri práci.

Snahou firmy Velmax, s.r.o. je aby bolo o zákazníkov postarané po každej stránke. Počas prestávky si oddýchnu pri káve a existuje možnosť poskytnúť teplý obed v budove školiaceho strediska.

Velmax - dáme Vám viac!

Ponuka kurzov Velmax, s.r.o.

Minulý rok sme pre Vás zorganizovali - Kurz podvojného účtovníctva, Kurz podvojného účtovníctva pre pokročilých a Kurz personalistiky a mzdového účtovníctva!

V r. 2017 otvárame následovné kurzy:

Kurz personalistiky a mzdového účtovníctva s lektorom Ing. Stanislavom Handzušom v školiacom stredisku firmy Velmax, s.r.o. v Prešove.
Predbežná cena kurzu je 189 € s DPH. Cena sa môže meniť v závislosti od počtu účastníkov a obsahovej náplne kurzu.

 • Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov so základmi personalistiky a mzdového účtovníctva.

 • Kurz je určený zamestnávateľom, personalistkám, mzdovým účtovníčkam.

Kurz podvojného účtovníctva s lektorkou Ing. Ivanou Handzušovou v školiacom stredisku firmy Velmax, s.r.o., Budovateľská 38, 080 01 Prešov.
Predbežná cena kurzu je 229 € s DPH. Cena sa môže meniť v závislosti od počtu účastníkov a dohodnutého rozsahu kurzu.

 • Cieľom kurzu je naučiť základné princípy fungovania podvojného účtovníctva a zdokonaliť zručnosti pokročilých účtovníkov.

 • Kurz je určený pre začínajúce účtovníčky, a jeho druhá verzia pre tie, ktoré už majú základy podvojného účtovníctva zvládnuté. Problematika kurzu, resp. jednotlivé témy, môžu byť zaujímavé aj pre vedúcich zamestnancov a štatutárov obchodných spoločností, ktorí s danou problematikou prichádzajú do styku. Obsahová náplň

 • Predpokladaná štruktúra realizácie kurzu: 3× do týždňa v štvorhodinových stretnutiach. Učebný plán sa bude venovať pochopeniu základných princípov vedenia podvojného účtovníctva: 1. Zákon o účtovníctve, postupy účtovnia, účty, súvaha, výsledovka 2. Účtovna trieda 0 - DM 3. Účtovná trieda 1 - Zásoby 4. Účtovná trieda 2 - Finančné účty 5. Účtovná trieda 3 - Zúčtovacie vzťahy 6. Účtovná trieda 4 - Kapitálové účty 7. Účtovná trieda 5 - Náklady 8. Účtovná trieda 6 - Výnosy 9. Účtovná trieda 7 - Uzávierkové účty a podsúvahové účty 10. Súvislý príklad, účtovná uzávierka, závierka, výpočet daňovej povinnosti.

Kurz jednoduchého účtovníctva s lektorom Ing. Stanislavom Handzušom v školiacom stredisku firmy Velmax, s.r.o., Budovateľská 38, 080 01 Prešov.
Predbežná cena kurzu je 134 € s DPH. Cena sa môže meniť v závislosti od počtu účastníkov a dohodnutého rozsahu kurzu.

 • Účastníkov seminára oboznámi so základnými zručnosťami nevyhnutnými pre prácu účtovníka v oblasti jednoduchého účtovníctva.

 • Kurz je určený absolventom škôl ekonomického zamerania, ktorí sa chcú zdokonaliť v problematike, absolventom iných škôl, ktorí sa chcú naučiť viesť jednoduché účtovníctvo, živnostníkom, ktorí chcú získať prehľad o vedení účtovnej evidencie vo vlastnej firme.


Pripravované kurzy:

1. Kurz jednoduchého účtovníctva.

 • Legislatívny rámec súkromného podnikania, účtovné predpisy - zákon o účtovníctve, postupy účtovania.

 • Obchodná korešpondencia (obchodný list, objednávka, zmluva .... ) účtovné doklady (faktúra, pokladničné doklady, výpis z banky, interný doklad, pokladničná kniha, kniha faktúr).

 • Skladová evidencia (príjemka, výdajka, skladová karta), inventúra, inventarizácia, vedenie evidencie v predajných cenách, cenové doklady.

 • Evidencia majetku (inventárne karty, výpočet odpisov, vyraďovanie majetku, ...).

 • Personálne - mzdová agenda (pracovná zmluva, .... výplatná listina, .....).

 • Evidencia DPH, daňové priznanie k DPH, súhrnný výkaz.

 • Účtovanie v peňažnom denníku -neplatiteľa DPH, platiteľa DPH.

 • Účtovná uzávierka, výpočet daňovej povinnosti, daňové priznanie k dani z príjmov FO, výkazy.

2. Kurz personalistiky

 • Základy pracovného práva - Zákonník práce, Zákon o minimálnej mzde, Zákon o dani z príjmov, Zákon o zdravotnom poistení, Zákon o sociálnom poistení, Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej PN, Zákon o cestovných náhradách.

 • Predzmluvné vzťahy, zákaz diskriminácie.

 • Vznik pracovného pomeru - pracovná zmluva.

 • Dohoda vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študenta.

 • Prihlásenie zamestnávateľa a zamestnanca do Sociálnej a zdravotnej poisťovne.

 • Doklady vypĺňané pri prijatí zamestnanca do zamestnania (dohoda o hmotnej zodpovednosti, vyhlásenie k dani, osobná karta zverených predmetov, školenie o bezpečnosti pri práci a protipožiarnej ochrane, ....).

 • Zmeny pracovnej zmluvy, výkon práce nadčas, v noci, pracovná pohotovosť, práca v zdraviu škodlivom prostredí.

 • Prestávky v práci, nepretržitý odpočinok, dovolenka, prekážky v práci.

 • Skončenie pracovného pomeru - dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením, v skúšobnej dobe, uplynutím doby určitej, skončením pobytu cudzinca na našom území a smrťou.

 • Povinnosti a doklady vyplňované po skončení pracovného pomeru (odhlášky do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne, zápočtový list, evidenčný list dôchodkového poistenia, potvrdenie o zárobku a zrazenej dani ...

 • Organizačná štruktúra firmy, organizačný poriadok, pracovný poriadok, procesné riadenie.

3. Kurz mzdového účtovníctva.

 • Základy pracovného práva - Zákonník práce, Zákon o minimálnej mzde, Zákon o dani z príjmov, Zákon o zdravotnom poistení, Zákon o sociálnom poistení, Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej PN, Zákon o cestovných náhradách.

 • Spracovanie základných dokumentov ku vzniku pracovného pomeru ( pracovná zmluva ...)

 • Spracovanie evidencie dochádzky a súvisiacich dokladov a podkladov.

 • Výpočet miezd.

 • Výplatná listina, výplatné pásky, mzdový list.

 • Mesačné výkazy do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne, štvrťročný prehľad na daňový úrad, ročné zúčtovanie dane, ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, ročné hlásenie na daňový úrad, štatistické výkazy, hlásenie o splnení povinnosti zamestnávať zdravotne postihnutých občanov pri počte nad dvadsať zamestnancov.

 • Uzavretie mzdového listu, vystavenie potvrdení, žiadosť o vykonanie ročného zúčtovanie dane, spracovanie ročných zúčtovaní dane.

4. Kurz podvojného účtovníctva.

 • Legislatívny rámec súkromného podnikania, účtovné predpisy - zákon o účtovníctve, postupy účtovania.

 • Predmet a metódy účtovníctva, majetok, kapitál, pohľadávky a záväzky z obchodného styku, priame a nepriame dane, zákonné zdravotné a sociálne poistenie.

 • Účtovná osnova a účtovný rozvrh.

 • Súvaha a jej formy, zmeny súvahových stavov, rozpis súvahy na účty.

 • Podstata podvojnosti účtovných prípadov, výsledkové účty nákladové a výnosové.

 • Účtovné zápisy, účtovné knihy, účtovné doklady a ich náležitostí, spôsoby opráv účtovných zápisov, vyhotovenie účtovných dokladov.

 • Oceňovanie dlhodobého majetku (DM) a zásob, odpisy DM, odpisový plán.

 • Inventúra, inventarizácia.

 • Syntetické a analytické účty.

Účtovanie na účtoch účtovnej triedy 0 - DM
(12 hod.)

Obsah účtovnej triedy 0, analytická evidencia DM, obstaranie dlhodobého majetku, odpisovanie dlhodobého majetku, vyradenie dlhodobého majetku, účtovanie dlhodobého majetku, opravné položku k dlhodobému majetku, účtovanie prenájmu (leasingu) dlhodobého majetku. Súvislý praktický príklad účtovania dlhodobého majetku (ku každej časti).

Účtovanie na účtoch účtovnej triedy 1 - Zásoby
(8 hod.)

Obsah pojmu zásob, oceňovanie zásob, účtovanie obstarania zásob A, spôsobom B, účtovanie zásob vlastnej výroby, účtovanie obstarania a predaj tovaru, opravné položky k zásobám, analytická evidencia zásob, manká a škody na zásobách, predaj nepotrebných zásob, účtovné prípady pri ročnej účtovnej uzávierke (nevyfakturované dodávky a neprevzaté dodávky - materiál na ceste, resp. tovar na ceste), praktický príklad účtovania zásob spôsobom A, B.

Účtovanie na účtoch triedy 2 - Finančné účty
(12 hod.)

Obsah účtovnej triedy 2, účtovanie peňazí, vedenie valutovej pokladnice, účtovanie na bankových účtoch, účtovanie bežných bankových úverov, účtovanie krátkodobých finančných výpomocí, účtovanie krátkodobého finančného majetku, účtovanie vlastných akcií, dlžné cenné papiere, účtovanie vlastných dlhopisov, účtovanie opravných položiek ku krátkodobému finančnému majetku.

Účtovanie na účtoch účtovnej triedy 3 - Zúčtovacie vzťahy
(12 hod.)

Obsah účtovnej triedy 3, účtovanie pohľadávok a záväzkov z obchodného styku v Sk a v cudzej mene, účtovanie zúčtovacích vzťahov so zamestnancami a inštitúciami sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia, účtovanie daní a dotácií, prechodné účty aktív a pasív, časové rozlíšenie nákladov a výnosov.

Účtovanie na účtoch účtovnej triedy 4 - Kapitálové účty a dlhodobé záväzky:
(8 hod.)

Obsah účtovej triedy 4, základné imanie, rezervy, dlhodobé záväzky, dlhodobé bankové úvery, účet individuálneho podnikateľa, kapitálové fondy (účt. sk.41), fondy zo zisku a prevedené hosp. výsledky, fondy tvorené z nákladov.

Účtovanie na účtoch účtovej triedy 5 - Náklady
(4 hod.)

Obsah účtovej triedy 5. účtovanie spotrebovaných nákupov, účtovanie služieb, účtovanie osobných nákladov, účtovanie daní a poplatkov, účtovanie prevádzkových nákladov, účtovanie finančných nákladov, účtovanie rezerv, účtovanie mimoriadnych nákladov, účtovanie daní z príjmov.

Účtovanie na účtoch účtovnej triedy 6 - Výnosy
(4 hod.)

Obsah účtovej triedy 6, účtovanie tržieb za vlastné výkony a tovar, účtovanie zmeny stavu vnútropodnikových zásob, účtovanie aktivovania výkonov a iných prevádzkových výnosov, účtovanie finančných výnosov, účtovanie mimoriadnych výnosov, prevodové účty.

Súvislý praktický príklad z podvojného účtovníctva
(12 hod.)

Začiatočný účet súvahový, účtovná uzávierka, konečný účet súvahový, účet ziskov a strát, zostavenie súvahy, zostavenie výkazu ziskov a strát, výpočet a účtovanie dane z príjmov.

Hospodárska korešpondencia:

Zoznámenie s klávesnicou počítača, nácvik písania na počítači, hmatové prstokladové cvičenie, úprava písomností podľa normy, písanie adries, obchodné a osobné listy, jednoduché právne listy, dlžobný úpis, žiadosť, životopis, prezenčná listina, zápisnica.

5. Kurz vizážistiky.

Ponúkame Vám možnosť absolvovať kurz vizážistiky s lektorkou, ktorá pracuje pre RTVS /"Slovenská televízia"/ v Košiciach. Kurz trvá 4 hodiny a stojí 45 €.

V cene kurzu je individuálne poradenstvo lektorky pre každú účastníčku kurzu, informácie o používaných materiáloch a technikách líčenia aj s nácvikom na sebe, prípadne kolegyni z kurzu, spotrebovaný kozmetický materiál /talianska dekoratívna kozmetika značky Cinecittá/, občerstvenie a malý darček.

Po absolvovaní kurzu máte nárok na jednorazový nákup tovaru uvedenej kozmetickej značky s 30 % zľavou /nákup nie je podmienkou účasti na kurze/. Po zaregistrovaní za stálu zákazníčku Vám bude vydaná zákaznícka karta, ktorá Vás bude aj v budúcnosti oprávňovať k nákupe s aktuálnou zľavou a získaniu informácii o tovare tejto značky.

Počet účastníčok kurzu bude vždy limitovaný /maximálne šesť účastníčok/. Je to kvôli tomu, aby sa lektorka mohla dostatočne dlhý čas venovať každej účastníčke kurzu.

Akékoľvek ďalšie informácie Vám poskytneme emailom alebo telefonicky.

Tel.: 051/7581 600
Fax.: 051/7581 599
Mobil: 0918 600 556
E-mail: velmax@velmax.sk

Predpokladaný časový rozsah jednotlivých kurzov:

Kurz podvojného účtovníctva: 72 hodín.
Kurz jednoduchého účtovníctva: 30 - 40 hodín.
Mzdy: 30 - 40 hodín.
Personalistika: 30 - 40 hodín.
Hospodárska korešpondencia: podľa individuálnych kritérií zúčastnených


Velmax - Partner pri Vašom podnikaní!

Daň z príjmov v roku 2018 + zmeny pre rok 2019 - JUDr. Oľga Groszová - Termín: 05. 12. 2018. Miesto konania: Prešov.

Aktuality v mzdovej oblasti v roku 2019 - RNDr. Jana Motyčková - Termín: 14. 12. 2018. Miesto konania: Prešov.

Daňové priznanie k dani z príjmov FO a PO za rok 2018 - JUDr. Oľga Groszová - Termín: 16. 1. 2019. Miesto konania: Prešov.

Novelizácia zákona o DPH - zmeny pre rok 2019 - JUDr. Oľga Groszová - Termín: 13. 2. 2019. Miesto konania: Prešov.

Pripravujeme kurz podvojného účtovníctva s Ing. Beátou Strakovou.

1 hod. kurzu stojí 3 - 4 € bez DPH. Cena sa môže zmeniť v závislosti od počtu účastníkov a rozsahu vzdelávania.

Viac informácií v časti - Vzdelávanie

Firma Velmax, s.r.o. poskytuje záujemcom možnosť vzdelávania sa v ekonomickej oblasti formou seminárov, školení a kurzov. Cieľom tejto aktivity je poskytnúť širokej odbornej verejnosti aktuálne informácie z jednotlivých oblastí ekonomickej problematiky a pružne reagovať na zmeny predpisov a legislatívy.

Copyright © 2004 - 2018 Velmax, s.r.o., Budovateľská 38, 080 01 Prešov | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET