Velmax s.r.o. - Úvodná stránka Velmax, s.r.o. - Spracováva ekonomickú agendu, poskytuje poradenstvo, služby súvisiace so založením a vznikom obchodných spoločností, v spolupráci so špecializovanými firmami spracováva projekty na využitie eurofondov a venuje sa vzdelávacím aktivitám.
 

O nás | Ekonomika | Poradenstvo | Vzdelávanie | Kontakt | Lektori | Klienti a partneri | Vaše postrehy | URL

> Ekonomická agenda

Firma Velmax, s.r.o. poskytuje klientom komplexný balík služieb. Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdovej agendy, personalistiky, poradenstvo, v spolupráci so špecializovanými firmami spracovanie projektov na čerpanie prostriedkov z eurofondov, účtovníctvo čerpania eurofondov, služby súvisiace so založením a vznikom obchodných spoločností.


Jednoduché účtovníctvo

Spracovanie jednoduchého účtovníctva firma Velmax, s.r.o. poskytuje živnostníkom a iným fyzickým osobám, ktorí musia podľa zákona viesť evidenciu príjmov a výdavkov v jednoduchom účtovníctve. Samozrejmosťou je sledovanie legislatívnych zmien, termínov na odovzdávanie jednotlivých daňových priznaní, výkazov a aktívna spolupráca s klientom.

Spracovanie kompletnej ekonomickej agendy jednoduchého účtovníctva:

 • Peňažný denník - chronologický zápis všetkých položiek

 • Evidencia dodávateľských faktúr

 • Evidencia odberateľských faktúr

 • Evidencia zásob

 • Evidencia DPH

 • Daňové priznanie k DPH k príslušnému zdaňovaciemu obdobiu

 • Evidencia majetku

 • Kniha jázd

 • Vedenie mzdovej agendy

 • Vedenie personálnej agendy

 • Kniha sociálneho fondu

 • Ročná účtovná uzávierka

 • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb

 • Doručovanie jednotlivých daňových priznaní, hlásení, prehľadov a výkazov na príslušné úrady


Podvojné účtovníctvo

Spracovanie podvojného účtovníctva firma Velmax, s.r.o. poskytuje firmám a právnickým osobám, ktoré musia podľa zákona viesť podvojné účtovníctvo. Samozrejmosťou je sledovanie legislatívnych zmien, termínov na odovzdávanie jednotlivých daňových priznaní, výkazov a aktívna spolupráca s klientom.

Spracovanie kompletnej ekonomickej agendy podvojného účtovníctva:

 • Účtovný denník

 • Vedenie hlavnej knihy

 • Evidencia dodávateľských faktúr

 • Evidencia odberateľských faktúr

 • Evidencia záväzkov

 • Evidencia pohľadávok

 • Evidencia zásob

 • Evidencia DPH

 • Daňové priznanie k DPH k príslušnému zdaňovaciemu obdobiu

 • Evidencia majetku

 • Kniha jázd

 • Vedenie mzdovej agendy

 • Vedenie personálnej agendy

 • Kniha sociálneho fondu

 • Ročná účtovná uzávierka

 • Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb

 • Doručovanie jednotlivých daňových priznaní, hlásení, prehľadov a výkazov na príslušné úrady


Mzdová agenda

Mzdovú agendu firma Velmax, s.r.o. spracováva zamestnávateľom s rôznym počtom zamestnancov. Samozrejmosťou je sledovanie legislatívnych zmien, termínov na odovzdávanie jednotlivých výkazov a aktívna spolupráca s klientom.

Spracovanie kompletnej mzdovej agendy:

 • Spracovanie podkladov a výpočet miezd

 • Vyhotovenie výplatných listín a prehľadov

 • Vedenie mzdových listov

 • Vyplnenie mesačných výkazov, mesačných prehľadov a ročných hlásení

 • Vyhotovenie rôznych potvrdení

 • Spracovanie ročných zúčtovaní dane z príjmu zo závislej činnosti

 • Doručovanie jednotlivých hlásení, prehľadov a výkazov na príslušné úrady

 • Analýza vývoja mzdových nákladov na požiadanie zákazníka


Personalistika

Službu vedenia personálnej agendy firma Velmax, s.r.o. poskytuje zamestnávateľom s rôznym počtom zamestnancov, ktorí musia podľa zákona viesť evidenciu personálnej agendy. Samozrejmosťou je sledovanie legislatívnych zmien, termínov a aktívna spolupráca s klientom.

Spracovanie kompletnej personálnej agendy:

 • Pracovné zmluvy

 • Dohody o vykonaní práce

 • Dohody o pracovnej činnosti

 • Dohody o brigádnickej práci študenta

 • Zoznamy zamestnancov

 • Písomnosti k zmenám a skončeniu pracovného pomeru

 • Písomnosti súvisiace so starostlivosťou o zamestnanca (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ELDP, Vyhlásenie k dani..)

 • Spracovanie pracovného poriadku

 • Analýza a návrhy na zmenu organizačnej štruktúry


Velmax - Partner pri Vašom podnikaní!

Daň z príjmov v roku 2018 + zmeny pre rok 2019 - JUDr. Oľga Groszová - Termín: 05. 12. 2018. Miesto konania: Prešov.

Aktuality v mzdovej oblasti v roku 2019 - RNDr. Jana Motyčková - Termín: 14. 12. 2018. Miesto konania: Prešov.

Daňové priznanie k dani z príjmov FO a PO za rok 2018 - JUDr. Oľga Groszová - Termín: 16. 1. 2019. Miesto konania: Prešov.

Novelizácia zákona o DPH - zmeny pre rok 2019 - JUDr. Oľga Groszová - Termín: 13. 2. 2019. Miesto konania: Prešov.

Pripravujeme kurz podvojného účtovníctva s Ing. Beátou Strakovou.

1 hod. kurzu stojí 3 - 4 € bez DPH. Cena sa môže zmeniť v závislosti od počtu účastníkov a rozsahu vzdelávania.

Viac informácií v časti - Vzdelávanie

Firma Velmax, s.r.o. poskytuje záujemcom možnosť vzdelávania sa v ekonomickej oblasti formou seminárov, školení a kurzov. Cieľom tejto aktivity je poskytnúť širokej odbornej verejnosti aktuálne informácie z jednotlivých oblastí ekonomickej problematiky a pružne reagovať na zmeny predpisov a legislatívy.

Copyright © 2004 - 2018 Velmax, s.r.o., Budovateľská 38, 080 01 Prešov | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET